INGR, M. Realizace komponent v redakčním systému Joomla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Koutný, Martin

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání D 30/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
C
Body
72

Posudek oponenta

Lambertová, Petra

Bakalářská práce se zabývá redakčním systémem Joomla. V první části je popsána struktura tohoto systému, v druhé části je pak popsán postup vytvoření komponenty. Cílem práce bylo vytvoření komponenty pro elektronickou knihovnu. Student z neznámého důvodu vytvořil komponenty 4 v závislosti na ukládaném typu publikace. Univerzálnost a modularita komponenty by jistě byla vhodnějším řešením. Z formálního hlediska lze vytknout příležitostné použití hovorového tvaru slov.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce E 5/10
Odborná úroveň práce C 35/50
Splnění požadavků zadání C 15/20
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 21600