ZÁVODNÝ, O. Simulace datových sítí v OMNeT++ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Skořepa, Michal

Student pracoval samostatně, pravidelně chodil konzultovat dosažené výsledky a práce obsahuje hodnotné výstupy. Drobnou výtku mám pouze k formální stránce, některé obrázky jsou z důvodu jejich velikosti spatně čitelné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 16/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Novotný, Vít

Student Ondřej Závodný ve své práci řešil problematiku využití prostředí OMNET++ pro simulaci telekomunikačních sítí a služeb. Cílem pak byla instalace simulačního prostředí a vytvoření vzorového modelu místní datové sítě s pevnou a bezdrátovou částí. Úvodní část práce je věnována popisu prostředí OMNET++ a principu vytváření síťových modelů. Praktická část je pak věnována problematice instalace prostředí OMNET++ a nádstavbových modulů, pak návrhu vzorového modelu sítě, konfiguraci prvků, simulaci a prezentaci a posouzení výsledků. Úvodní část je velmi přehledně a logicky zpracována a nemám k ní žádných připomínek. První simulace v praktické části postihuje pohyb WLAN terminálu mezi dvěma přístupovými body, je označována jako handover, spíše však se tato procedura označuje jako roaming. Výstupy simulace uvedené v příloze by bylo vhodnější umístit do hlavního textu, čímž by se zlepšila názornost simulované procedury. Co zde chybí je specifikace parametrů jednotlivých uzlů síťového modelu, není zřejmé, zda oba přístupové body patří do jedné sítě (zda mají stejné SSID). Z důvodu připojení přístupových bodů k různým rozhraním směrovače muselo v simulaci dojít i ke změně IP adresy a souvisejících parametrů, typičtější případ by bylo použití přepínače. V případě simulace aplikace typu video streaming není z uvedeného obrázku zřejmé, zda se směrovač s bezdrátovým rozhraním choval také jako přístupový bod a nebo, zda toto rozhraní nesloužilo pouze pro bezdrátové propojení mezi přístupovým bodem a směrovačem. Výsledky simulace jsou příliš ideální, protože student nevytvořil žádný další koncový uzel v bezdrátové síti, který by vytvářel provoz na pozadí a tak částečně komplikoval příjem videa. Výsledky tak mohly být zajímavější. Z obr. 3.4 zachycující jitter nejsopu zřejmé jednotky. Jsou to mikrosekundy, milisekundy, či něco jiného? Také bych očekával prezentaci většího počtu (podrobnější analýzu) dílčích výstupů simulace. Kladně lze hodnotit práci s literaturou a uvádění průběžných odkazů na ni. Bakalářská práce má přiměřený rozsah, je logicky uspořádána a po grafické stránce je dobře zpracována. Závěrem lze konstatovat, že vytvořená práce má dobrou kvalitu a je cenným zdrojem pro další práce, neboť software OMNET++ nabízí široké možnosti simulací datových sítí, umožňuje navrhovat nové protokoly a tedy jedná se o nástroj, který je vhodný jak pro výuku, tak i pro případný výzkum. Student prokázal schopnost orientovat se v problematice, přehledně ji zpracovat. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně / 92b.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce A 46/50
Formální zpracování práce A 9/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 21606