ŠVÁB, M. Detekce signálních elektronů v environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Jirák, Josef

Pan Šváb ve své práci řešil problematiku spojenou s detekcí signálních elektronů při vyšších tlacích v komoře vzorku environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu a seznámil se s vlivem pracovních podmínek (tlak, pracovní vzdálenost, napětí na detektoru) na velikost detekovaného signálu. Veškeré experimenty prováděl samostatně ve firmě FEI Company v Brně na zapůjčeném mikroskopu Quanta 650 FEG MK2 s detekcí signálu GSED detektorem. Východiskem k prováděným experimentům byla pouze úvodní konzultace s vedoucím práce, týkající se způsobu, podmínek a metodiky hodnocení velikosti detekovaného signálu ze standardního vzorku v rastrovací elektronové mikroskopii. Při vlastním zpracování textu bakalářské práce se projevily problémy spojené proniknutím do teoretických základů elektronové mikroskopie i s interpretací vlastních dosažených výsledků. Pan Šváb splnil cíl práce, k vypracování práce přistupoval odpovědně, škoda, že se i přes upozornění nevyvaroval některých formálních nedostatků v textu. Bakalářskou práci pana Martina Švába doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
76

Posudek oponenta

Špinka, Jiří

Pan Šváb se ve své práci zabýval vlivem podmínek pozorování vzorků v environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu charakteru EREM na signál získaný ionizačním detektorem. Navazuje na dlouhodobě prováděné práce v této oblasti ve spolupráci ÚPT AV ČR Brno s Ústavem elektrotechnologie i na znalosti jeho mateřské firmy FEI. Z práce vyplývá, že se student v zadané oblasti dobře orientuje, práce je logicky členěna a je zpracována přehledně. Poměr mezi teoretickou částí a praktickou částí je ale méně vyvážený (22 teorie a jenom 11 stran praktické části). Jednotlivé kapitoly na sebe dobře navazují. Pro teoretickou část použil starší prameny a vůbec se nezmiňuje např. o publikacích „otce“ environmentální mikroskopie Danilatosovi. K práci mám následující připomínky a dotazy: Str. 3. Bibliografická citace ..seminární práce ? Str. 10. Nemáte zmíněnu jednu z nejdůležitějších vlastností autoemisní diody, tj. prakticky neomezenou životnost. Str. 26. Kde byla oblast, ze které jste stanovil úrovně šedi? Str. 27 Odkud jste získal vztah (9) Str. 28. Jaké bylo standardní cyklování? Str. 29. Podle mě je vámi uváděný údaj o vzdálenost WD zavádějící, skutečná vzdálenost, kterou elektrony urazí v plynném prostředí je přece jiná (viz. str. 31) Str.31. Podíl signál šum lze měřit, jakou metodu by jste zvolil ? Přínosem práce je zhodnocení GSED detektoru. Škoda je, že rozdíly ve snímcích jsou v bakalářské práci, vzhledem ke kvalitě otištěných snímků málo zřetelné. Uvedené připomínky ale nesnižují výrazně hodnotu a úroveň bakalářské práce. Student prokázal, že se v dané problematice dobře orientuje a projevil schopnost řešit zadaný problém,. Pan Martin Šváb splnil zadání, práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 72 bodů C

Navrhovaná známka
C
Body
72

Otázky

eVSKP id 57372