RIEGER, L. Klimatizace kanceláří v administrativní budově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Janotková, Eva

Předložená diplomová práce pana Bc. Lukáše Riegera obsahuje 105 stran textu, 3 přílohy s výpočtem tepelných výkonů a tepelných zisků pro jednotlivé klimatizované prostory, rozpis materiálu, 4 výkresy (jeden výkres formátu A0, tři výkresy formátu A1) a CD s elektronickou verzí práce. Práce je členěna do 13 kapitol doplněných o Úvod. Cílem diplomové práce byl návrh a dimenzování vhodného klimatizačního zařízení pro úplnou klimatizaci kanceláří umístěných v jednom podlaží administrativní budovy. Diplomant zpracovával práci se zájmem, systematicky a průběžně po celý akademický rok. Konzultoval řešené problémy a předkládal výsledky své práce. Při řešení prokázal schopnost rychlé orientace v daných problémech a schopnost jejich samostatného řešení. Předložená práce zcela splňuje požadavky a cíle zadání, je logicky uspořádaná, obsahuje všechny formální náležitosti a je věcně správná. Její grafická úprava je dobrá, ale z hlediska stylistického má drobné nedostatky. Součástí práce je i stručná Technická zpráva.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pavelek, Milan

Diplomová práce pana Bc. Lukáše Riegera má 104 stran textu, obsahuje Úvod, 9 kapitol vlastního řešení, Závěr, Seznam použitých pramenů, Seznam symbolů a zkratek, 20 stran příloh s tabulkami, 1 výkres A0, 3 výkresy A1 a CD s elektronickou verzí práce. Jednotlivé kapitoly se věnují popisu klimatizačních systémů, stanovení množství větracího vzduchu, výpočtu tepelných ztrát, tepelné zátěže, psychrometrickým výpočtům, návrhu a dimenzování vzduchotechniky, návrhu klimatizačního zařízení, návrhu strojovny a je zde uvedena i technická zpráva. Diplomant se zabývá problematikou klimatizace, která patří mezi aktuální otázky v technice prostředí. Ve své práci dokázal aplikovat poznatky získané oborovým studiem při řešení praktických úloh a použil správné postupy. Práce splnila zadání, je rozsáhlá a aplikovatelná v praxi. K práci mám následující připomínky: * V názvech kapitol se používají pomlčky, symboly a opakovaně stejné číslice, je zde i velké množství dalších nadpisů různých formátů, které se i opakují. Mnohé rovnice a texty se vyskytují opakovaně, např. ve druhé polovině str. 71 je dvakrát uvedeno, že u rovnotlakého klimatizačního systému musí být přiváděné a odváděné množství vzduchu v rovnováze, obr. 6.1 je stejný, jako obr. 1.9. Naopak tab. 3.1 není v textu zmíněna vůbec. * Diagramy na obr. 5.1 a obr. 5.2 by měly být umístěné na začátku příslušných kapitol, aby bylo možné sledovat graficky postup psychrometrických výpočtů. Řešení vykreslené v těchto diagramech je navíc špatně čitelné. * Někdy jsou uváděné nepřesné formulace. Např. na str. 63 je uvedeno „Obraz proudění má dosáhnout nejideálnější charakteristiky“, druhá věta v kap. 5.1 je nesrozumitelná. * Text se často odvolává na rovnice, které teprve budou uvedené. Při psaní rovnic není respektována interpunkce a výčet symbolů za rovnicemi je nepřehledný - celý kurzívou. * Jednotky veličin nejsou psané jednotně, rozdíl teplot má být v kelvinech, součinitel přestupu tepla na str. 103 musí mít rozměr, zátopový součinitel pro rovnici (3.7) není bezrozměrný. * Od str. 35 autor postupně uvádí své dílčí závěry jen jako poznámky k textu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50270