DVOŘÁK, V. Klimatizace kuchyně a výdejny jídel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Janotková, Eva

Předložená diplomová práce pana Bc. Vlastimila Dvořáka obsahuje 88 stran textu, jednu přílohu s rozpisem materiálu, 2 výkresy formátu A1 a CD s elektronickou verzí práce. Práce je členěna do 9 kapitol doplněných o Úvod, Seznam použitých zdrojů, Seznam zkratek a symbolů, Seznam příloh a CD s elektronickou verzí práce. Cílem diplomové práce byl návrh a dimenzování zařízení pro klimatizaci kuchyně a výdejny jídel v administrativní budově. Diplomant práci zpracovával intenzívně až v závěru letního semestru posledního ročníku studia. Dílčí řešení předkládaná ke kontrole byla velmi často chybná a vyžadovala podstatné úpravy. Práce je logicky uspořádaná, obsahuje všechny formální náležitosti a splňuje požadavky a cíle zadání. Navíc obsahuje krátkou technickou zprávu. K práci mám následující připomínky: V práci je celá řada přepisů. Na str. 32 je chybná jednotka u zátopového součinitele. Z obr. 3.1, 4.1 ani z výkresové dokumentace není patrné vertikální umístění okna, potřebné k výpočtu ploch vnější stěny bez obkladu a s obkladem. Tab. 3.2 neobsahuje plochy stěn, jak je uvedeno v textu na str. 41. Vypočtená číselná hodnota faktoru citelného tepla dle rovnice (5.12) je chybná. Na str. 59 je uvedeno, že rychlost vzduchu v zóně pobytu má být maximálně 0,2 m/s, ale na straně 61 je konstatováno, že rychlost 0,48 m/s je vyhovující. Na str. 66 je odvolávka na obr. 6.7 a na str. 71 na rovnici (8.1), které v práci neexistují. Výkres vzduchotechniky je velmi nepřehledný. Číslice kót a pozic jsou příliš malé. V legendě místností nejsou uvedeny všechny prostory znázorněné na výkrese. Chybí zde také legenda k barevnému rozlišení čar a informace o tepelné izolaci potrubí. Na stavebním výkrese a výkrese vzduchotechniky není shodné číslování některých místností a měřítko u obou výkresů neodpovídá 1:50.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Košner, Jan

Predložená diplomová práce pana Bc. Vlastimila Dvořáka obsahuje celkem 88 stran textu včetně tabulek, ilustračních grafů a obrázků, 3 strany příloh a 2 výkresy. Zadáním práce bylo provést návrh a dimenzování zařízení pro klimatizaci kuchyně a výdejny jídel v administrativní budově. Součástí návrhu bylo provedení výpočtu tepelně technických vlastností objektu, psychrometrických výpočtů provozu zařízení, návrhu a dimenzování zařízení, sestavení rozpisu použitého materiálu a zpracování potřebné výkresové dokumentace. Vlastní práce je rozdělena do 11 kapitol. V úvodu je uveden stručný přehled klimatizačních systémů, další kapitolou je výpočet množství větracího vzduchu, následuje výpočet tepelných ztrát a tepelné zátěže objektu. Dále jsou zde podrobně provedeny psychrometrické výpočty klimatizačního zařízení, návrh koncových prvků, návrh vzduchovodů a návrh klimatizační jednotky. Na konci práce je potom zařazena technická zpráva, závěr práce, seznam použitých zdrojů a seznam použitých zkratek a symbolů. K vlastní práci mám následující připomínky: - četné gramatické a grafické nedostatky v textu práce - v úvodu celé práce bych očekával poněkud rozsáhlejší popis problematiky klimatizace a klimatizačních systémů - kladně hodnotím spojení teoretické části návrhu klimatizačního zařízení s vlastním výpočtem v přiměřeném rozsahu - v číselném vyjádření některých veličin (objemové množství vzduchu, tepelné zisky, tepelný výkon) bych doporučil jiné zaokrouhlení výsledných hodnot - v požadavcích na ostatní profese (topení) je uvažováno s teplotním spádem topné vody 90/70°C. Vzhledem k trendu snižování teplot zdroje tepla bych doporučil volit nižší spád (např. 80/60°C nebo 75/55°C), u některých výrobců je již teplota vody max 85°C - v technické zprávě/rozpisu materiálu není uveden požadavek na tepelnou izolaci vnitřních/vnějších vzduchovodů a klimatizační jednotky (tloušťka izolace s ohledem na teplené ztráty/kondenzaci vody na potrubí, povrchová úprava oplechováním apod.). Vzhledem k délce potrubí vedeného ve venkovním prostředí toto považuji za poměrně podstatnou informaci - skutečné měřítko výkresu vzduchotechniky neodpovídá meřítku 1:50 uvedenému na výkresu - výkresová dokumentace je fakticky i graficky na velice nízké úrovni (téměř nečitelné kóty a pozice, nepoměr velikosti tabulky místností a směrové růžice vzhledem ke zbytku výkresu, nerozlišený význam barvy čar, rozdílné značení pozic na výkresu a v rozpisu materiálu /např. 400 vs 4.00/, rozdílné značení pozic v rámci výkresu /2.1 vs 2.01/, v legendě místností nejsou uvedeny některé prostory /např. 1.20/ a naopak /1.01, 1.03, 1.04 atd./, celková nepřehlednost výkresu - doporučil bych rozdělit na výkres sestavení/pozice/ + zvlášť výkres přiváděcí a odsávací větve s délkovými kótami, na výkresu dále postrádám alespoň naznačenou pozici protihlukové zdi/zábrany) - místnost 1.06 nesousedí s kuchyní - bibliografické citace neodpovídají stávající normě - v závěru práce je sice uveden souhrn provedeného návrhu, ale chybí mi zde nějaké závěrečné zhodnocení návrhu z pohledu diplomanta Výše uvedené nedostatky ovlivňují celkovou úroveň předložené diplomové práce. Diplomant prokázal, že dovede poměrně slušně aplikovat poznatky získané v průběhu studia a je schopen samostatné inženýrské činnosti. Předložená diplomová práce svým rozsahem a úrovní zpracování splnila požadavky zadání a proto ji doporučuji k obhajobě před komisí pro závěrečné zkoušky v oboru Technika prostredí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 50272