KAHÁNEK, T. Optické vlastnosti monokrystalického křemíku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Špinka, Jiří

Pan Kahánek navrhl a vyrobil měřící přípravek, odzkoušel technologii a vyrobil i vhodné okontaktované vzorky, které následně proměřil. Svým obsahem a zaměřením je předkládaná práce náročná a zadání je splněno.Student během řešení diplomové práce pracoval velice aktivně, řešení průběžně konzultoval s vedoucím práce, na konzultace byl připraven. Práce byla dokončena v dostatečném předstihu a její definitivní obsah dostatečně a včas konzultován.Práce po formální stránce splňuje požadavky na diplomovou práci.Pan Kahánek pracoval s literaturou zcela samostatně, využíval vhodné prameny ve kterých se orientoval s přehledem a výborně je využil ve své práci.Diplomant prokázal schopnosti samostatné inženýrské práce, pracoval samostatně, předložená práce má vysokou úroveň.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Vaněk, Jiří

Student se ve své práci, zadané ústavem elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, zabývá problematikou měřící metody pro stanovení absorpční hrany monokrystalického křemíku a možných způsobů kontaktovaní křemíkových vzorků. Práce je zpracována v rozsahu 77 stran včetně seznamu použité literatur a seznamu použitých symbolů. Práci doplňují další tři přílohy s naměřenými výsledky. Práce je rozčleněna do devíti hlavních kapitol. Teoretická část není vyčleněna zvlášť, ale je součástí skoro všech další kapitol. V první kapitole se student zabývá popisem měřící metody. Následuje shrnutí možných rušivých vlivů a analýza použitelných zdrojů záření. Z ekonomických důvodů student volí sadu LED diod, které proměřuje a stanovuje jejich vlastnosti. Možnosti kontaktování a popis dalších úprav testovaných vzorků a stanovaní jejich vlastností je umístěno od dalších třech kapitol. Následuje popis přípravku a samotné měření a vyhodnocení. Práce je sepsána pečlivě a přehledně, její vnější úprava a grafické zpracování jsou na dobré úrovni. Odborná úroveň odpovídá znalostem získaným v daném oboru magisterského studijního programu. Práci lze vytknout chybějící citace informačních zdrojů některých údajů, ze kterých autor vychází a drobné překlepy, jako eVs-1 v jednotce h na straně 11. V dalších kapitolách je tato konstanta už uváděna se správnou jednotkou. Praktické části práce lze vytknout chybějící popis stanovení spekter testovaných diod a občasné velké množství platných číslic ve výsledcích výpočtů. Přes tyto výhrady považuji předloženou práci za velice hodnotnou a obsáhlou, která splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. Zadání diplomové práce bylo splněno. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 57381