EBRINGEROVÁ, V. Deformačně napěťová analýza kyčelního spojení s totální endoprotézou s uvažováním otěru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Florian, Zdeněk

Bc. Veronika Ebringerová v diplomové práci, s názvem Deformačně napěťová analýza kyčelního spojení s totální endoprotézou s uvažováním otěru, splnila všechny body zadání. Diplomová práce je napsaná přehledně a výstižně, s respektováním systémového přístupu. Z předložené práce je zřejmé, že diplomantka dobře zvládla výpočtový systém Ansys a dokonale si osvojila řešenou problematiku. S řešenou problematikou Bc. V. Ebringerová vystoupila v minulém roce na konferenci Výpočtová mechanika v Plzni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Valášek, Jiří

Předkládaná diplomová práce je v rozsahu 58 stran a zabývá se řešením aktuální problematiky z oblasti biomechaniky. Zmíněná práce je zaměřena na provedení deformačně napěťové analýzy kyčelního spojení s totální endoprotézou s uvažováním otěru. Práce je dobře a srozumitelně strukturovaná v duchu systémového přístupu. Autorka provedla rozsáhlou rešeršní studii a prokázala, že dovede dobře aplikovat informace získané z rešeršní studie i znalosti, které načerpala během studia. Autorka práce prokázala značné znalosti a dovednosti při práci s řadou specializovaných softwarů použitých pro tvorbu modelu geometrie. V dalším si autorka dala záležet na provedení analytického rozboru zatížení dolní končetiny a při jeho aplikaci do výpočtového modelu. Při tvorbě výpočtového modelu byl kladen důraz na kvalitu konečnoprvkové sítě, především na rozhraní hlavice - jamka. Písemná i grafická interpretace výsledků je pro základní pochopení deformačně napěťových stavů řešeného problému provedena precizně. Pro větší přehlednost prezentovaných výsledků by bylo vhodné poskytnout detailnější zobrazení průběhů intenzity přetvoření (obr. 36) a hlavního napětí sigma 1 (obr. 39). Tato práce předkládá zajímavé výsledky řešeného problému, je napsána čtivě a srozumitelně bez překlepů a s pěknou grafickou úpravou. Tato práce splňuje všechny cíle, které si autorka stanovila. Zmíněnou práci hodnotím „výborně“/ A a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50280