MÁŠA, V. Vliv pracovních režimů řidičů v silniční nákladní dopravě na bezpečnost dopravy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Libertín, Josef

Originální průzkum, získané informace a odborné znalosti studenta představovaly potenciál, ze kterého mohlo být dosaženo více argumentů i více nových poznatků, i když základní cíl byl splněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Práce splňuje základní cíl. Ne zcela jsou některé navržené změny dostatečně vyhodnoceny.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C V provedené analýze postrádám hlubší arguimentaci z různých hledisek pro vyhodnocení
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C V závěru zpracování průzkumu mi chybí konkrétnější vyjádření s vazbou na bezpečnost dopravy
Odborná úroveň diplomové práce B Přestože odbornou úroveň studenta hodnotím výborně(A), v písemném projevu odborná úroveň zaostává.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Práce je využitelná hlavně v praxi; průzkum řidičů v takovém rozsahu a zaměření dosud nebyl v ČR proveden.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 69 D Rozsah citací někde až nadbytečný, jejích označení je vlastní.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň D Hovorová čeština někdy použita na úkor odborné terminologie. Uspořádání poněkud místy nejasné, chaotické.
Navrhovaná známka
C

Otázky

Posudek oponenta

Novotný, Jiří

Úkol, který byl na začátku práce stanoven, včetně cíle, zpracovaná diplomová práce splňuje.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C Práce obsahuje rozbor předpisů určujících činnost řidiče a názory řidičů na požadavky u těchto předpisů.Úplknému objektivnímu posouzení však chybí srovnání s výsledky výzkumu v oblasti schopnost řikdiče odolávat únavě a stresu
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C Znovu je potřeba zdůraznit, že chybí objektivizace v mnoha případech subjektivních názorů řidičů uváděných ve výsledcích průzkumu.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C Originalita práce spočívá v provedeném průzkumu mezi řidiči a v porovnání s požadavky obsaženými v předpisech. Tyto názory jsou komentovány studentem a následně je případně navržena úprava příslušného právního předpisu. V jednom případě bylo použito odvolání na neplatný právní předpis
Obtížnost a správnost řešení C Kladně lze hodnotit úspěšné provedení průzkumu názorů řidičů na požadavky právních předpisů, který byl zřejmě značně časově náročný. Tato skutečnost pak zřejmě ovlivnila možnost konfrontace těchto názorů s poznatky výzkumu.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Přínosem práce je zejména provedený a vyhodnocený průzkum řidičů a návrhy na ponechání stávající právní úpravy, nebo naopak změnu platných právních předpisů.
Odborná jazyková úroveň D Práce obsahuje místy hovorové výrazy místo terminologie odpovídající názvosloví v silniční dopravě. Není používáno jednotné označení právních předpisů EU A ČR.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C Ocenit je potřeba grafické zpracování pracovních režimů a výsledků průzkumu.Vlastní zpracování textu by si vyžadovalo větší pozornost z hlediska jednotného používání členění. Zejména jednotné používání druhu písma apod.
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 28702