SEDLÁČEK, J. Termostat pro testování systémů za snížených teplot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Hubálek, Jaromír

Zadání práce bylo téměř splněno. Jiřímu Sedláčkovi se pouze nepodařilo odladit program v mikrokontroléru zařízení z důvodu neodhalitelné chyby v komunikaci programátoru s procesorem. Tato chyba nebyla nalezena ani zkušenými pracovníky na Ústavu mikroelektroniky, proto by tento nedostatek neměl snižovat studentovy schopnosti a odbornost. Během celého projektu pracoval pečlivě a zodpovědně, pravidelnou docházkou do Laboratoře mikrosenzorů a nanotechnologií a konzultacemi potvrzoval svůj aktivní zájem na úspěšném dokončení své práce. Vedle práce na svém projektu se podílel i na řešení dalších úkolů v ráci výzkumných projektů laboratoře. Zůčastnil se konference studentů FEKT, kde prezentoval svou práci. Práce je zpracována přehledně s logickou strukturou a návazností bez zbytečných chyb. Lze říci, že práce bezezbytku splňuje formální úroveň bakalářské práce. Student během své práce využil velké množství odborné literatury a internetových odkazů pro své řešení, což potvrzuje odbornou úrověň celé práce. Podle uvedených skutečností hodnotím práci Jiřího Sedláčka jako výbornou/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Hrdý, Radim

Řešitel Jiří Sedláček prokázal vysoké odborné znalosti v oblasti chladících systémů na bázi Peltiérových článků. Pro zpracování dané problematiky použil dostatečné množství domácí i zahraniční literatury. Práce je zpracována přehledně a s dobrou strukturou textu. Po formální stránce není co dané práci vytknout. Dle přiložených příloh, popisu a fotodokumentace, lze říci, že zadání práce bylo z velké části splněno. Je známo, že problematika implementace řídícího softwaru, zvláště do nových zařízení, bývá často složitá a z toho důvodu považuji vyřešení tohoto problému nad rámec zadání bakalářské práce. Na základě přiložených výsledků dílčích testů jednotlivých částí lze soudit, že návrh a realizace obvodu byla správná. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 10714