KLIMEK, S. Stanovení životnosti úložného kontejneru z uhlíkové oceli [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Matal, Oldřich

Diplomová práce má mezioborový charakter, kdy její autor musel prostudovat a správně aplikovat poznatky z fyzikální chemie, materiálového inženýrství, geologie a jaderného inženýrství. Látka související s tématem diplomové práce se na VUT v Brně, Fakultě strojního inženýrství, nepřednáší. Diplomant velmi dobře zvládl teorii a teoretické modely několika typů korozí kovových materiálů ve vodním prostředí a získané poznatky správně a mnohdy s využitím vlastních modelových situací aplikoval na navrhovaný kontejner ŠKODA JS a. s., kde v diplomové práci provedené analýzy dosud nebyly uskutečněny. V diskuzi a závěrech analýz životnosti kontejneru navíc navrhl doporučení pro další práce, které jsou využitelné v praxi. Doporučuji navázat na výborně zpracovanou diplomovou práci doktorandským studiem. Téma práce vypsala ČR Správa úložišť radioaktivních odpadů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Slovák, Jiří

Předložená diplomová práce přímo excelentním způsobem zpracovává zadanou problematiku. Až na dvě drobně připomínky, uvedené dále, které oponent považuje za naprosto formálního charakteru, je předložená diplomová práce skutečnou odbornou studií, precizně rozebírající problematiku koroze úložného obalového souboru (kontejneru) (ÚOS) v podmínkách hlubinného úložiště v období prvních stovek až tisíce let. Autor na jedné straně detailně ze sudované literatury – mimochodem pro účely diplomové práce autorem velmi dobře zvolené, rozebírá jednotlivé procesy ovlivňující korozi a její vliv na požadovanou životnost ÚOS v hlubinném úložišti, včetně vymezení nejistot stávajícího poznání této problematiky. Následně pak složité potenciální procesy koroze modeluje s velmi precizně zdůvodněnými zjednodušeními včetně odhadu nejistota rizik, která do výpočtů tato zjednodušení přináší, aby v závěru důkladně diskutoval zjištěné výsledky právě s ohledem na definované nejistoty a rizika. Významným přínosem – především z pohledu praktického použití výsledků studia a provedených výpočtů, je pak diskuse a hodnocení jednotlivých možných ochranných antikorozních opatření a dosažení jejich reálného efektu, tj. prodloužení životnosti kontejneru. Velmi oceňuji závěry studie. Autor se nebrání konstatování "z provedených výpočtů autora jednoznačně nevyplývá, zda ÚOS odolá korozi po požadovanou dobu 1000 let od počátku uložení..." a následně zdůvodňuje – naprosto logicky proč tomu tak není, respektive konstatuje, že se autorovi podařilo určit podmínky, které by mohly mít závažný vliv na rychlost koroze. Oponent se s tímto závěrem plně ztotožňuje a za velmi cenné a pro praxi využitelné považuje v diplomové práci – studii právě kriticky zhodnocené podmínky ovlivňují procesy průběh koroze ÚOS v hlubinném úložišti. Za velmi přínosné lze rovněž považovat vlastní příspěvky autora. Autor odvodil celkem 20 nových vztahů a rovnic, z nichž mnohé jsou velmi originální a předpokládám, v praxi následně dobře využitelnými. Rovněž v rámci studia zjištěné vypočtené hodnoty, kriticky podrobené následnou diskusí, jsou pro praktický vývoj ÚOS velmi přínosné. Předložená diplomová práce odpovídá skutečné studii hodnotící problematiku koroze ÚOS v podmínkách hlubinného úložiště, stanovující pevný rámec pro následující výzkum a vývoj ÚOS pro hlubinné úložiště v podmínkách ČR. Osobně bych chtěl autorovi doporučit, aby se danou problematikou zabýval v navazujícím doktorském studiu a jsem přesvědčen, že k tomuto svou diplomovou prací učinil ten nejlepší krok. Současně mohu přislíbit, že za organizaci SÚRAO jsem připraven udělat vše proto, aby takového doktorské studium bylo podpořeno i z této organizace. Současně, s ohledem z mého pohledu na excelentně provedenou a pro praxi přínosnou práci, která se podobá skutečné výzkumné studii, doporučuji její navrhnutí do soutěže o nejlepší diplomové práce ČNS. Připomínky: 1) Stylistická připomínka – str.15 – fáze koroze v úložišti – za přístupu kyslíku, za nepřístupu kyslíku – nahradit – bez přístupu kyslíku. Obdobně je toto v názvu kapitoly II.4. 2) Celá práce se vyznačuje velmi precizní citací použité literatury. Pouze v případě kapitoly II.7.1 z textu nevyplývá použitý zdroj pro obrázky II.9 a II.10 – ani u obrázků není citace. Doporučuji toto doplnit.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 20134