KOPPITZ, D. Využití rizikového a rozvojového kapitálu pro podporu začínajících inovativních podniků v ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Zinecker, Marek

Za hlavní přínos diplomové práce lze považovat formulaci návrhů opatření, jejichž uvedení do života by mohlo vést k intenzivnějšímu využívání rizikového a rozvojového kapitálu poskytovaného soukromými investory pro podporu inovačních start-up podniků v ČR (kapitola 6). Návrhům předchází důkladná analýza současného stavu zpracovaná na základě sekundárních a primárních informačních zdrojů. V průběhu obhajoby doporučuji zodpovězení následující otázky: Co považuje diplomant za hlavní bariéry a příležitosti inovačního podnikání v ČR s podporou business angels?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dvořák,, Ivan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 50291