SLEZÁK, J. Vstupní modul linky pro ozónovou degradaci pneumatik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Koutný, Daniel

Diplomová práce se zabývá návrhem vstupního modulu pro zakládání pneumatik pro tuzemskou firmu vlastnící linku na zpracování použitých pneumatik pomocí ozónovoé degradace. Diplomant bohužel k řešení nepřistoupil zodpovědně a iniciativně. Nezbytnou komunikaci problematiky, kterou mu zadavatel nabídnul, nevyužil dostatečně a včas. Výsledný návrh tedy nebyl realizován díky požadované změně koncepce řešení od zadavatele. Je nutné podotknout, že diplomanta při dokončení práce omezily zdravotní problémy. Za největší nedostatek považuji to, že v práci chybí alespoň hrubá kvantifikace sil potřebných pro deformaci pneumatiky. Návrhy pohonů i kontrolní výpočty zatížení konstrukce pomocí MKP tedy tato zatížení neuvažují, přitom z informací od zadavatele bylo zřejmé, že zatížení potřebná k rozvinutí pneumatiky jsou značná. V práci rovněž není zmíněno zda bylo při návrhu uvažováno zakládání pneumatiky včetně patních lan nebo bez nich, což rovněž významně ovlivní zatížení celé konstrukce. Práce obsahuje několik chyb a nevhodné stylistické formulace, ale i nepřesné a zavádějící informace. Přiložená výkresová dokumentace neobsahuje rozměrové a geometrické tolerance funkčních rozměrů. Přes všechny uvedené výtky však práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Veselý, Oldřich

Úvod práce je zpracován přehledně, i když je převážně zaměřen na výrobu, nikoliv na zpracování pneumatik. V dalším se přehlednost ztrácí a konec práce chybí úplně. Chybí mi popis způsobu manipulace s pmeumatikou před zachycením pohyblivými válci a alespoň základní úvahy k dimenzování pohonu stavěcích šroubů a ozubeného řemene synchronizace pohybu šroubů. Dalších drobných nepřesností by se dalo nalézt více. Ze závěru práce je možno vycítit ztrátu motivace. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 50299