PULEC, J. Analýza vlivu pouzdření na izolační vlastnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Szendiuch, Ivan

Diplomová práce řeší aktuální problematiku z oblasti pouzdření se zaměřením na zjišťování vlivu znečistění a pouzdřících materiálů na izolační odpor. Vychází z požadavků na pouzdření s ohledem na stále menší rozměry substrátů a topologického uspořádání samotného. Je zaměřena na perspektivní, kvalitativně progresivní a přitom levné způsoby pouzdření. Zadání v sobě skrývá velmi širokou a náročnou problematiku, jejíž řešení vyžaduje i patřičné technologické a materiálové vybavení. Zpracování této diplomové práce odpovídá daným technologickým možnostem. Během zpracování diplomové práce chodil diplomant na konzultace pravidelně a přitom pracoval v převážné míře samostatně. Diplomová práce je zpracována na horní hranici požadovaného rozsahu, což je výsledkem i té skutečnosti, že se této problematice student věnoval již před započetím zpracování vlastní diplomové práce. Grafická i jazyková úprava je na vysoké úrovni a práce má rovněž logický sled a řazení kapitol. V experimentální části DP byly provedeny téměř všechny na počátku stanovené a plánované testy. Diplomant přitom musel prokázat i notnou dávku zručnosti, neboť v některých případech musel adaptovat technologické zařízení na dané požadavky, čehož se zhostil vcelku dobře. Lze předpokládat, že častějším zapojením do praktických experimentů svoje dovednosti ještě dále zlepší. Diplomant dokázal pracovat s dodanou literaturou a dokázal využít v dostatečné míře i cizojazyčné texty a spolupráce s ním byla bezproblémová. Lze tedy bezezbytku konstatovat, že diplomant splnil zadání a prokázal své inženýrské schopnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 46/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Využití literatury A 9/10
Formální zpracování práce A 19/20
Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Hejátková, Edita

Předložená práce splňuje bez výhrad zadání v plném rozsahu. Má dobrou odbornou úroveň, je napsána logicky a přehledně. Zvolená metoda realizace i ověření dosažených výsledků je správné a přehledné. Práce má přehlednou strukturu, dobře rozvržené kapitoly, které vhodně na sebe navazují, s výjimkou kap. 2.5. Teplotní management, která zcela do tématu práce nezapadá. Použití literatury a její citace jsou provedeny správně. Převzaté prvky jsou řádně odlišeny od vlastních výsledků. Práce obsahuje řadu experimentů provedených pečlivě a přehledně vyhodnocených. Drobné formální chyby nesnižují její hodnotu ani přehlednost - ( str.28. Teplotní mangement, str. 29, ve vzorci "f" je vysvětleno jako "F", str. 29- Dvěma způsoby: 1. 2. 3. ) Jde o práci, na kterou bude možno dále navázat. Přímo v předloženém rozsahu však práci nedoporučuji publikovat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Formální zpracování práce A 9/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Navrhovaná známka
B
Body
89

Otázky

eVSKP id 21659