KARIČKA, R. Parogenerátor pro jadernou elektrárnu s rychlým reaktorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. .

Posudky

Posudek vedoucího

Šen, Hugo

Předloženou diplomovou práci nelze k obhajobě doporučit. K zamítnutí obhajoby ze strany vedoucího práce vede několik významných skutečností: 1) Diplomant přicházel ke konzultacím velmi zřídka a nepřipraven. Vedoucí diplomové práce nemohl průběžně posuzovat postup práce a diplomanta správně vést, jelikož výsledky výpočtů diplomant během semestru nepředkládal k nahlédnutí. Ukázalo se několikrát, že jeho úroveň základních inženýrských znalostí problematiky přenosu tepla a proudění není dostačující a z práce i nyní vyplývá, že diplomant problematice neporozuměl na úrovni, která je potřebná pro úspěšné řešení a obhajobu diplomové práce. Výpočty a text, které měly tvořit těžiště práce, přinesl diplomant v neúplné podobě poprvé k nahlédnutí v termínu odevzdání práce, kdy již nebyl časový prostor pro nezbytné úpravy. 2) Celé odstavce některých kapitol a někdy i celé kapitoly v předkládané práci jsou doslovně přepsány z cizí literatury, aniž by byla tato literatura správně citována. Citace není odlišena od vlastního textu autora. Odkaz na pramen, označený diplomantem jako [Ix], není uveden. Jedná se tedy o kompilát a plagiát ve smyslu Pokynu děkana FSI č. 8/2008 O plagiátorství v závěrečných pracích. Nutno říci, že na tuto skutečnost byl diplomant při jedné z konzultací upozorněn při předložení úvodní literární rešerše. Plagiátorství a nesprávně citovaná literatura se vztahují především ke kapitolám: 1.3, 1.4, 1.5 2 Jaderné elektrárny s rychlým reaktorem 2.3 Rychlé jaderné reaktory 3.2 Havarijní systém sodíkových parních generátorů 4.2.1 Zásady pro návrh a výpočet parogenerátoru 3) Koncepce parogenerátoru byla kompletně okopírována z parogenerátoru jaderné elektrárny BOR 60 bez snahy o jakoukoliv modifikaci a vlastní řešení. 4) Tepelný výpočet parogenerátoru, který má tvořit těžiště celé práce, je proveden zcela nesprávně a není úplný. Výpočty součinitelů přestupu tepla na straně vody nejsou vůbec uvedeny a není tedy jasné, odkud byly získány. Vůbec není respektován vliv krize varu II. druhu, která výpočtově rozděluje výparník na dvě části s odlišným režimem přestupu tepla do vroucí vody. 5) Není uvedeno, podle které normy (metodiky) byly pevnostní výpočty parogenerátoru provedeny. Samotný výpočet je doplněn nevyhovujícími obrázky. 6) V práci chybí vhodné obrázky k výpočtům, které by doplňovaly text tak, aby se čtenář mohl zorientovat. 7) Práce byla odevzdána v listinné podobě jako neúplná (bez výkresů) dne 5. 6. 2009, tj. týden po oficiálním termínu odevzdání (29. 5. 2009). Výkresy, které měly být nedílnou součástí práce, student odevzdal až 8. 6. 2009. 8) Výkresy nejsou vytvořeny podle zásad tvorby technické dokumentace ve strojírenství a tedy nevyhovující. Vedoucí práce neměl možnost diplomanta na tuto skutečnost upozornit.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry F
Samostatnost studenta při zpracování tématu F
Splnění požadavků a cílů zadání F
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod F
Vlastní přínos a originalita F
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii F
Logické uspořádání práce a formální náležitosti F
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací F
Navrhovaná známka
F

Posudek oponenta

Nesvadba, Lukáš

Jak lze usoudit z připomínek tohoto oponentního posudku, nebyl kompletně splněn ani jeden z cílů diplomové práce, z tohoto důvodu nebylo doporučeno připustit tuto diplomovou práci k obhajobě. Připomínky a otázky k eventuálnímu zodpovězení při obhajobě: Autor diplomové práce téměř doslovně "citoval" (opsal, zkopíroval, atp.) veškerou teoretickou část diplomové práce v bodech 1. až 3. Veškeré informace v těchto bodech lze téměř doslovně najít na autorem neuvedených internetových stránkách nebo v použité literatuře uvedené v seznamu na konci diplomové práce. Z toho lze usuzovat, že byla naplněna jen jedna polovina bodu č. 1. cílů diplomové práce, požadované analýzy dostupných informací nebyly vůbec provedeny. Kapitola 4. je mimo podkapitoly 4.1. opět doslovně "citována" z použité literatury. Tato skutečnost pravděpodobně vysvětluje zbytečné množství teoretických podkladů v této kapitole, které nejsou pro autorem zvolenou koncepci návrhu parního generátoru potřeba. Vzhledem k absenci autorem vytvořeného schéma zvoleného koncepčního řešení a alespoň slovního popisu předběžného konstrukčního návrhu počítaného parního generátoru, nelze bod č. 2. cílů diplomové práce označit jako splněný. V celé kapitole 5. není zcela jasný systém indexování jednotlivých zadaných a vypočítaných parametrů, kdy mnohdy byly indexy uvedeny špatně, nebo i stejně pro vodu i pro sodík, dokonce se objevují indexy CO2, které pravděpodobně nemají z prací nic společného. V podkapitole 5.1.1. je nejasné, jak je možné určit entalpii syté páry za výparníkem pomocí zvoleného entalpického spádu páry na přehříváku. Hodnotu entalpie na výstupu z výparníku přece určují i-S diagram nebo tabulky vody a vodní páry jak autor sám zmiňuje. V podkapitole 5.1.2. nejsou tepelné toky v jednotlivých částech parního generátoru na straně vody (páry) a na straně sodíku stejné, pravděpodobně je to dáno nepochopením teorie tepelných bilancí ve výměnících. To poukazuje na nepochopení konstrukce zvolené koncepční varianty parního generátoru. V kapitole 5.2. chybí odkazy na výpočet součinitele přestupu tepla pro vodu a vodní páru. Tento výpočet je uveden až v kapitole 5.4., což je při samotné kontrole výpočtu velmi nepřehledné. Veškeré vzorce pro vodu a páru v kapitole 5.4. byly použity z kapitoly 5.2. tak jako pro sodík, což lze vyčíst i z indexů uvedených v těchto vzorcích. Např. výpočet Nusseltova čísla nebude pravděpodobně stejný pro sodík, pro vodu a nebo páru. Dále z kapitoly 5.2. není jasné, jak při zvolené koncepci parního generátoru může být počet teplosměnných trubek v ekonomizéru jiný než ve výparníku a přehříváku. Z výše zmíněného a z výpočtů provedených v diplomové práci lze usuzovat nepochopení celé dané problematiky termohydraulických výpočtů, které by měli být jedním ze základních kamenů znalostí diplomanta, který chce ukončit studium oboru energetického inženýrství a lze tedy usuzovat, že bod č. 3. cílů diplomové práce nebyl splněn. Závěry a vyhodnocení celé práce v kapitole 6. jsou s ohledem na požadavky zadání velmi krátké a z větší částí je napsáno to, co lze vyčíst již v kapitolách 1. až 3. Z tohoto důvodu nelze považovat bod č. 4. cílů diplomové práce za splněný. "Výkresová" dokumentace přiložená k diplomové práci se nedá považovat za výkresovou dokumentaci projektu (ani za její část), tak jak byla pravděpodobně požadována jako bod č. 5. cílů diplomové práce. Obrázky na dvou přiložených papírech byly pravděpodobně nakresleny v aplikaci Word nebo obdobné, která neslouží pro rýsování výkresové dokumentace projektů této kategorie. Dále je z těchto obrázků patrno, že si autor neosvojil ani základy konstrukčního kreslení, které jsou pro studenta strojní fakulty také jeden ze základních kamenů znalostí. Lze z toho tedy usuzovat, že ani bod č. 5. cílů diplomové práce nebyl splněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání F
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod F
Vlastní přínos a originalita F
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry F
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii F
Logické uspořádání práce a formální náležitosti F
Grafická, stylistická úprava a pravopis F
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
F

eVSKP id 20129