VOMÁČKA, J. Adaptivní potlačení šumu v řeči [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Sysel, Petr

Část zadání bakalářské práce nebyla splněna. V prostředí Matlab byly implementovány dvě nejjednodušší metody adaptivního potlačení šumu a tyto metody byly testovány na syntetických i reálných nahrávkách. Chybí však diskuse požadavků adaptivních metod na parametry vstupních signálů a zpracování metodiky pro záznam signálů v reálných podmínkách. V části zabývající se testováním algoritmů na reálných nahrávkách je pouze uveden postup při snímání konkrétních záznamů pro testování, postupy však nejsou zobecněny. Dále vytvořené skripty sice byly funkční při filtraci harmonického signálu, při použití na řečový signál bylo odstranění šumu nepatrné. V části věnované porovnání závislosti implementovaných algoritmů na jejich parametrech chybí nějaké objektivní hledisko, metody jsou porovnány pouze subjektivně srovnáním časových průběhů výstupů. Student během řešení bakalářské práce pracoval málo aktivně. Konzultací sice využíval, ale sám nenavrhoval řešení vzniklých problémů. Podobně se student nezaměřil na složitější metody, implementované metody patří k nejjednoduším metodám a představují pouze základní podobu adaptivního potlačení šumu. Formální zpracování práce narušují překlepy, u téměř všech grafických průběhů nejsou uvedeny popisky os ani jednotky. Citace v seznamu literatury nejsou uvedeny podle normy, u internetových zdrojů chybí datum poslední návštěvy, u tištěných zdrojů chybí ISBN. Přes uvedené výhrady hodnotím bakalářskou práci jako uspokojivou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 35/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 10/20
Formální zpracování práce F 8/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
D
Body
63

Posudek oponenta

Průša, Zdeněk

Bakalářská práce Jana Vomáčky se v teoretické části zabývá popisem algoritmů pro adaptivní filtry a přehledem metod potlačování šumu v řečových nahrávkách. Nutno podotknout, že spojitost těchto témat je zmíněna velice okrajově. Celá teoretická část je ale prokazatelně doslovnou kopií odpovídajících pasáží ze skript Číslicové filtry Prof. Ing. Zdeňka Smékala, CSc. a Ing. Petra Sysla, Ph.D. a článku Adaptivní filtrace zašuměných řečových signálů Ing. Vladimíra Malenovského a to včetně obrázků. Všechny obrázky (počet 13) jsou bez uvedení zdroje. V textu je každý ze zdrojů citován celkem dvakrát na rozsahu třinácti stran a z toho vždy jednou na místech, kde se objevila citace v originálním textu. Ve zmiňovaných dokumentech je navíc používáno jiné značení a zkopírované texty se obsahově překrývají. V praktické části byly pořízeny zkreslené testovací nahrávky a proveden pokus o restauraci v prostředí Matlab. Ukázalo se, že pořízené nahrávky není možné pomocí adaptivní filtrace separovat. Vysvětlení ale podané není. Závěrečný pokus o použití převzatého algoritmu spektrálního odečítání k vytvoření nezkresleného trénovacího signálu pro adaptivní filtr hodnotím vzhledem k účelu celého řešení jako nevhodný. Jak je samotným studentem řečeno na straně 33, výsledkem je jen zhoršení výstupu algoritmu spektrálního odečítání. Po formální stránce je práce nedostatečná, chybí úvod, rovnice neodpovídají typografickým pravidlům a jejich formátování je velice nekonzistentní, chybí vysvětlení použitých symbolů i celý seznam zkratek. Časté je střídání anglických a českých popisků v přejatých obrázcích a absence popisů os v prezentovaných grafech. Další věc k vytknutí jsou gramatické chyby a překlepy měnící význam slov (Wienerovy -> Wiesnerovy str.8- poslední řádek 1. odstavce a str.21 - poslední řádek). Pokud komise nerozhodne jinak, práci nedoporučuji k obhajobě z důvodu doslovného převzetí textů a obrázků v teoretickém úvodu a nedostatečnému zhodnocení dosažených výsledků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání E 11/20
Odborná úroveň práce F 21/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 9/20
Formální zpracování práce F 2/10
Navrhovaná známka
F
Body
43

Otázky

eVSKP id 21644