KINDUCH, O. Analýza možností mobilní požární techniky a jednotek HZS při likvidaci mimořádných událostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Valášek, Rudolf

Student při zpracování bakalářské práce vycházel z odborné literatury, ale i z vlastních praktických zkušeností. Kvalita zpracování je v podstatě dvojí, jednak na základě vyhodnocení odborné literatury a také na základě vlastní praxe u jednotek PO. Využití literatury je dobré. Bakalářská práce je dobře doplněna obsáhlejšími přílohami a tabulkami na které je v obsahu práce odkaz. Výsledky jsou interpretovány v přehledných grafech a doplněny obrázky mobilní požární techniky nebo čerpadel. Návrh systému zvyšování praktických dovedností obsluhy mobilní požární techniky vychází z vyhodnocení jednotlivých částí bakalářské práce. Závěry bakalářské práce jsou v souladu se zadáním. Student přistupoval k řešení úkolů zodpovědně a využíval konzultací při řešení jednotlivých částí bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování C
Využití poznatků z literatury C
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace C
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kratochvíl,, Václav

---

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 19405