GABRIEL, P. Elektrochemická detekce purinových bází pomocí tlustovrstvých Cu2O elektrod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Pekárková, Jana

Student Petr Gabriel splnil všechny dílčí úkoly zadání své bakalářské práce na téma elektrochemická detekce purinových bází pomocí tlustovrstvých Cu2O elektrod. Přehledně zpracoval teoretickou část zabývající se klasickou technologií tlustých vrstev v oblasti senzorů, základy elektrochemických analytických metod a využití Cu2O částic pro detekci purinových bází. V experimentální části se seznámil s přípravou tlustovrstvých pracovních elektrod s použitím Cu2O nanočástic. Připravené elektrody následně využil k detekci adeninu a guaninu pomocí cyklické voltametrie, výsledky důkladně zpracoval a okomentoval. Student přistupoval po celou dobu k práci na bakalářském projektu zodpovědně a účastnil se schůzek v předem dohodnutých termínech. Nad rámec svých povinností úspěšně prezentoval své výsledky studentské soutěži a konferenci STUDENT EEICT 2012. Velmi kladně rovněž hodnotím formální stránku této bakalářské práce. S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhuji hodnocení VÝBORNĚ/92 bodů (A).

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Prášek, Jan

Předmětem bakalářské práce byla oblast elektrochemické detekce purinových bází nukleových kyselin pomocí speciálních tlustovrstvých elektrod. Student se měl dle zadání seznámit s technologií tlustých vrstev v oblasti senzorů. Blíže měl prostudovat možnost využití Cu2O elektrod pro elektrochemickou detekci purinových bází. Elektrody měl realizovat pomocí tlustovrstvé technologie a otestovat při detekci adeninu a guaninu. Získané výsledky měl porovnat s výsledky udávanými v literatuře. Úkol vyžadoval zpracování množství literatury z oblasti tlustovrstvé technologie, elektrochemických analytických metod, tlustovrstvých senzorů a biologie, vybrání klíčových partií a jejich vzájemné logické navázání. Zde student sice prokázal dostatečnou schopnost nalézt odbornou literaturu a materiály týkající se dané problematiky, ale jejich zpracování působí velmi neodborným dojmem. Navíc je logický sled jednotlivých podkapitol velmi nekoncepční a mnohdy se student zmiňuje o většině odborných termínů mnohem dříve, než je v některé další části práce vysvětlí, což pro osobu neznalou dané problematiky může působit velmi nepřehledným a matoucím dojmem. Některé části práce by byly z tohoto pohledu mnohem srozumitelnější, kdyby byly uspořádány v opačném sledu a někde by rozhodně působilo lépe, kdyby byly všechny odstavce v rámci jedné podkapitoly napsány v obráceném pořadí. Některá tvrzení uvedená v textu jsou mylná, nebo se zbytečně vyskytují na více místech, jinde by bylo naopak lepší některé informace doplnit. V teoretické části práce se student zabývá tlustovrstvou technologií, elektrochemickými metodami a purinovými bázemi. Zde mi chybí podrobnější zmínka o tlustovrstvých senzorech a jejich využití. V praktické části práce se student zabývá výrobou elektrod na bázi Cu2O a jejich proměřením na přítomnost adeninu a guaninu pomocí cyklické voltametrie. Dále se nad rámec zadání věnuje zjišťování vlivu pH pufru na výstupní proudovou odezvu při detekci. Naměřené výsledky student zpracoval a vynesl do grafických závislostí, které ne příliš srozumitelně okomentoval. Také mi zde chybí porovnání výsledků s literaturou. Formální zpracování diplomové práce je na dobré úrovni. Přesto se zde vyskytly drobné nedostatky, jako jsou například chybějící odkazy na obrázky v textu, literatura není v textu řazena chronologicky a na některých místech by mělo být odkazů na literaturu více. Osy v grafech nejsou dobře viditelné, popis u obrázku 10 neodpovídá skutečnosti a jednotky v textu na str. 24 mají být správně v uA nikoli mA. Svými výsledky práce přispívá k řešení problematiky v oblasti elektrochemické detekce biologických látek. Zadání práce považuji za splněné a doporučuji ji k obhajobě. Kvalita zpracování na první pohled odpovídá požadovanému standardu, ale nejen vzhledem k výše zmíněným nedostatkům ji nelze klasifikovat jinak než stupněm D 67b.

Navrhovaná známka
D
Body
67

Otázky

eVSKP id 54737