ZBOŘILOVÁ, E. Výskyt močových kamenů v ČR a modelace podmínek jejich vzniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Vránová, Dana

Studentka pokračovala v tématice řešené v rámci BP. Cílem práce byla nejen identifikaci močových kamenů, ale i studie jejich vzniku pomocí termodynamického modelování a statistické zhodnocení výskytu močových kamenů. Velmi kladně hodnotím pečlivý, samostatný a aktivní přístup k řešení zadaného úkolu. Během práce bylo nutné si rozšířit teoretické vědomosti k zvládnutí modelování vzniku močových kamenů, což studentka velmi dobře zvládla. Na základě uvedených skutečností doporučuji práci k obhajobě a hodnotím Výborně/A

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Márová, Ivana

Předložená diplomová práce je zpracována na výborné formální a estetické úrovni. Práce v rozsahu 66 stran je klasicky členěna, jednotlivé kapitoly jsou rozsahově vyváženy a text je doplněn řadou velmi názorných a precizně zpracovaných obrázků včetně 8 instruktivních příloh. Přehled literatury obsahuje celkem 38 odkazů, citace jsou (až na výjimky) uvedeny v souladu s příslušnou normou a číslovány podle pořadí prvního uvedení v textu. Pouze malá část citací však odkazuje na původní separátní literaturu. Teoretická část je zpracována přehledně a čtivě a obsahuje veškerá teoretická východiska potřebná pro řešení experimentální části práce. Není zcela jasné, proč je součástí teoretické části i modelování tvorby různých typů konkrementu; pokud by se jednalo o údaje převzaté z literatury, měly by být obrázky 6 až 12 citovány (dále viz otázka 2). Experimentální část zahrnuje analýzu močového konkrementu metodou IR spektrometrie a dále statistické zpracování souboru více než 50 tis. vzoků analyzovaných v letech 1994-2010. Získané výsledky poskytly přesvědčivý obraz o majotitních složkách konkrementu a jsou i v souladu s teoretickými modely. Byly vyhodnoceny závislosti složení konkrementu na věku, pohlaví a četnosti recidiv. Získané výsledky byly vhodně komentovány a zformulovány do přesvědčivých závěrů. Práce představuje cennou experimentální a informační základnu pro praktické účely, zejména v oblasti rizikových faktorů a prevence tvorby konkrementu. Práci považuji za velmi zdařilou a níže uvedené drobné formální připomínky nikterak nesnižují její výbornu úroveň. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm výborně (A). Formální připomínky: - citace jsou vždy součástí věty; u citací uvedených na konci věty se tečka píše až za číslem citace, nikoli před ním - v textu se vyskytují drobné chyby v interpunkci - odkaz č.38 není zcela jasný - co je citováno? - str.10 - citace 15 není vhodným literárním zdrojem pro formulaci komplexních dietních doporučení; na základě čeho byla tato doporučení formulována?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 28796