VEVERKA, D. Aktivní filtry RC realizované v technologii CMOS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Háze, Jiří

Student pracoval na práci po celou dobu studia velmi soustavně a pečlivě. Již na začátku letního semestru měl v podstatě praktickou část hotovou. Velmi kladně hodnotím jeho přístup ke konzultacím, přípravu na konzultace a zarputilost s jakou řešil veškeré problémy. Chtěl bych dodat, že není obvyklé, aby součástí bakalářské práce zaměřené na integrované obvody byl i layout výsledných obvodů. Práce byla beze zbytku splněna a hodnotím ji stupněm A.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Kledrowetz, Vilém

Bakalářská práce se zabývá návrhem aktivních filtrů v technologii CMOS 0,7 um. V práci bylo navrženo několik typů filtrů, jejichž mezní kmitočty byly ověřeny AC simulací v PSpice. Je vidět, že student velmi dobře porozuměl dané problematice a oceňuji, že pro své filtry použil vlastní operační zesilovač a vytvořil layotu některých bloků. K práci mám několik drobných připomínek. Chybí mi shrnutí výsledků například do tabulky, aby se nemusely jednotlivé parametry dohledávat v textu. U některých obrázků nesplňují schematické značky normu - např. rezistory na obr. 31. Dále při výrobních odchylkách rezistorů a kondenzátorů v technologii CMOS 0,7 um v rozmezí 10 - 20 % by bylo vhodné ověřit vlastnosti filtrů, především pásmové propusti, pro tyto odchylky (v OrCadu např. analýzou Monte Carlo). Celkově hodnotím práci stupněm B.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 54741