MENŠÍK, D. Řízení provozu v UMTS síti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Hošek, Jiří

Bakalářská práce studenta Davida Menšíka je zaměřena na řízení QoS v UMTS síti. Hlavním cílem práce bylo nejprve teoreticky rozebrat jednotlivé mechanizmy podílející se na zajištění QoS v UTMS síti a dále v prostředí OPNET Modeler vytvořit model UMTS sítě a provést podrobnou analýzu těchto QoS mechanizmů. Teoretická část má poměrně logickou stavbu, některé části však obsahují odborné nepřesnosti a mohly by být lépe popsány. V praktické části student vytvořil model UMTS sítě a v rámci něho nakonfiguroval 3 scénáře. Na těchto scénářích pak byl sledován vliv nastavení jednotlivých síťových parametrů na zajištění QoS. Provedené změny a rozdílnost jednotlivých scénářů a stejně tak rozbor dosažených výsledků však považuji za nedostatečné a často také nepřesné či dokonce chybné. Z tohoto pohledu tedy hodnotím zadání jen jako částečně splněné. Na druhou stranu kladně hodnotím, že student zvládl práci v poměrně složitém prostředí OPNET Modeler. Přínosem práce je také velmi podrobný popis vytváření modelu UMTS sítě. K formální stránce práce nemám vážnější připomínky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání D 32/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
C
Body
73

Posudek oponenta

Novotný, Vít

Obsahem práce studenta Davida Menšíka byla problematika řízení provozu v sítích UMTS s cílem zajištění kvalitativních požadavků služeb a následné modelování této sítě v prostředí Opnet Modeler. Bakalářská práce je relativně rozsáhlá, má 55 stran a má dobrou úroveň úpravy. Student se však při zpracování nevyhnul řadě nepřesností či chyb, mezi něž patří: " ne zcela správné tvrzení, že sítě třetí generace jsou implementovány do sítí druhých generací, a že UMTS je pouhé rozšíření sítě GSM, protože samotná síť GSM nezahrnuje podporu paketového způsobu komunikace, který je implementován sítí GPRS/EGPRS. " ve schématu přístupové sítě UTRAN (obr.1.4) chybí propojení mezi prvky RNC, " používání nesprávných obratů, jako: "V UMTS zajišťuje spoustu operací mezi jednotlivými segmenty sítě skupina protokolů.". Jak byste jinak, tj. bez protokolu zajistil kooperaci mezi dvěma prvky sítě? " nevhodný překlad označení třídy "streaming class" jako "kontinuální", vhodnější by byl výraz "třída datových toků" či alespoň jako "proudová", " při popisu přidělování síťových prostředků pro podporu QoS je již uvažována síť UMTS Release 6 s podporou IMS či novější, která však zatím u nás v reálné síti není zavedena, proto bych upřednostňoval popis přidělování bez IMS. Dále by bylo vhodné při prvním použití zkratky ji za ni do závorky rozepsat, i když práce obsahuje podrobný seznam zkratek, aby čtenář neznalý zkratek nemusel neustále listovat v práci a hledat význam zkratky. Kapitola "2.3 Protokoly" je díky své velké stručnosti vzhledem ke komplexnosti nastíněné problematiky víceméně zbytečná. Praktická část je věnována modelování sítě UMTS v prostředí Opnet Modeler. Zde je podrobně popsána tvorba modelu z jednotlivých komponentů a jejich konfigurace pro tvorbu simulačních scénářů. Výstupy, které byly získány simulací a přeneseny z prostředí Opnet do prostředí Microsoft Office Excel však nejsou příliš jasné. Na obr. 4.15. a 4.16 je jediná svislá osa bez popisu pouze jsou uvedeny jednotky "[B]", patrně bajty, avšak jsou tam tři průběhy s odlišnými a poněkud nejasnými popisy "původní nastavení", "kódový poměr" a "bitová rychlost". Toto by chtělo bližší objasnění. Také jitter v hodnotě desítek či stovek nanosekund je podezřelý. Opět prosím o vysvětlení. Výsledky simulace by zasluhovaly hlubší zhodnocení. Kladně však hodnotím průběžné odkazy na literaturu v textu práce. Nicméně většina zdrojů je z Internetu, tedy vyvstává otázka, zda student ověřoval získané informace z více zdrojů alespoň také z Internetu či lépe z odborných knih. Práce svým rozsahem mírně přesahuje požadovaný rozsah bakalářské práce. Cenným doplňkem je přehledný seznam zkratek. Práce je přehledná a její úprava je na dobré úrovni, obsahuje však řadu překlepů či gramatických chyb (shoda podmětu s přísudkem). Student prokázal schopnost orientovat se v problematice, přehledně ji zpracovat a realizovat simulace v prostředí Opnet Modeler. Doporučuji tedy práci k obhajobě a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuji hodnocení dobře / 74b.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 16/20
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce B 8/10
Odborná úroveň práce C 35/50
Navrhovaná známka
C
Body
74

Otázky

eVSKP id 21680