KARÁSEK, E. Systém pro měření malých průtoků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Adámek, Martin

Ze zadání bakalářské práce vyplýval úkol seznámit se teoreticky se základními typy kapalinových průtokoměrů, provést rešerši současného stavu a navrhnout celý měřicí a vyhodnocovací systém včetně snímací části pro měření malých průtoků. Vzhledem k rozsáhlosti praktické části, které se student hodně věnoval, byla teoretická část práce minimalizována a částečně rozdělena do jednotlivých kapitol věnovaných vždy určitému problému. Student se s potřebnými teoretickými znalostmi seznámil již v semestrálním projektu a vytvořil sám komplexní měřicí systém pro měření malých průtoků včetně náročného návrhu snímací části. Z tohoto důvodu, i přes minimální popis současného stavu techniky, považuji zadání diplomové práce za splněné. Student Eduard KARÁSEK přistupoval po celou dobu k diplomové práci velmi zodpovědně a jeho práce byla samostatná a intenzivní. Někdy však informoval vedoucího o stavu prací s občasnými delšími výpadky. Student samostatně přicházel s návrhy řešení problémů, sám si vyráběl testovací vzorky, přicházel s nápady na zlepšení konstrukce navrhovaného průtokoměru, který zcela samostatně vyrobil a otestoval. I přes komplikace v samém závěru práce, byla bakalářská práce dokončena a odevzdána ve stanoveném termínu. Formální stránka práce je na průměrné úrovni, protože přílišná samostatnost studenta byla v této části spíše na škodu. Ještě hůře tomu bylo u práce studenta s literaturou, které je uvedeno v diplomové práci velmi málo. S ohledem na výše uvedené skutečnosti a na výborné výsledky v praktické části práce navrhuji hodnocení bakalářské práce podle klasifikační stupnice: VELMI DOBŘE (B)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Využití literatury F 2/10
Formální zpracování práce E 10/20
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Prášek, Jan

Předmětem diplomové práce byl systém pro měření malých průtoků s využitím hmotnostního průtokoměru s průtokem pod 100 mg/min. Student se měl seznámit se základními typy kapalinových průtokoměrů a provést rešerši současného stavu průtokoměrů pro malé průtoky. Navíc měl realizovat jednoduchou měřicí jednotku s výstupem na digitální signál. Úkol vyžadoval zpracování množství literatury z oblasti kapalinových průtokoměrů, vybrání klíčových partií a jejich vzájemné logické navázání. Zde student překvapivě využil pouze omezený okruh literatury ve formě dvou bakalářských prací realizovaných v dřívějších letech na podobné téma. Další literatura související s realizací průtokoměru a měřicí jednotky rovněž dle uvedených citací nebyla dostatečně studována. Mimo nedostatečně provedenou rešerši v úvodu práce student splnil zadání v plném rozsahu. Jednotlivé části práce uspořádal v logickém sledu tak, že tvoří ucelený a souvislý pohled na řešení zadané problematiky. Kvalita zpracování této diplomové práce odpovídá požadovanému standardu. Ve velmi krátké úvodní části práce se student zabývá průtokoměry pro měření malých průtoků, principem měření průtoku a konstrukcí průtokoměrů. Dále se student zabývá vytvářením kapilár pro realizaci vlastního průtokoměru, kde nastínil a částečně i prakticky otestoval několik konstrukčních technik. Praktická část práce se zabývá návrhem realizací kalorimetrického průtokoměru v technologii LTCC a návrhem a realizací elektronické části průtokoměru. Bylo testováno několik různých konstrukcí průtokoměru, z nichž student vybral nejvhodnější řešení, které následně integroval na jeden organický substrát společně s elektronickou řídicí a vyhodnocovací jednotkou řízenou mikrokontrolérem Atmel ATmega 16. V závěru práce student úspěšně experimentálně ověřil funkci celého systému a vynesl závislost napětí na průtoku v podobě několika kalibračních křivek. Formální zpracování práce je po grafické stránce na dobré úrovni. Obsahová stránka však zahrnuje až příliš drobných překlepů, hrubek nebo nesprávně formulovaných vět, což značně snižuje dobře odvedenou experimentální část práce. Svými výsledky práce přispívá k řešení některých problémů v oblasti měření a regulace velmi malých průtoků a i přes výše uvedené nedostatky ji doporučuji k obhajobě a klasifikuji ji hodnocením DOBŘE 75b. (C)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 27643