GOJKOVIC, Ž. Studium přípravků do odlučovačů tuků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Omelková, Jiřina

Pracoval s maximálním nasazení a svou práci si dokázal dobře zorganizovat.Experimentální práci předcházelo zpracování odborné literatury k danému problému, kde diplomant dokumentoval své dobré znalosti z anglického jazyka. Při interpretaci výsledků prokázal dobré teoretické znalosti, které získal v průběhu studia na CHTF VUT.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ing.Dana Flodrová, Ph.D.

Předložená diplomová práce je zpracována přehledně a srozumitelně. Velmi kladně hodnotím zejména experimentální část práce, která reprezentuje značné množství provedených experimentů. Rovněž závěry práce plně vycházejí z uvedených výsledků, jsou výstižné, správně interpretovány a mohou sloužit pro další zkoumání dané problematiky. Kromě několika formálních nedostatků (překlepů) a absenci samostatné kapitoly Cíle práce, která zde chybí, nemám k práci žádné závažnější připomínky. Na základě množství experimentální práce a celkovou úroveň zpracování doporučuji diplomovou práci k obhajobě a hodnotím ji "výborně - A"

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 16309