RÉBLOVÁ, M. Zdaňování příjmů daňových nerezidentů v ČR se zaměřením na tzv. aktivní příjmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Brychta, Karel

Jedním ze stěžejních výstupů této bakalářské práce jsou řešené modelové příklady. Studentka u nich podává řešení, které zahrnuje zhodnocení příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění a tuzemské právní úpravy. Příklady jsou vhodně doplněny tabulkami. Popisná část, která pokrývá vše podstatné, mohla být v některých aspektech mírně rozšířena o některé prvky komparace v relaci k předchozí právní úpravě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
A

Otázky

Posudek oponenta

Kvítek, Karel

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 28776