KOLÁŘ, M. Návrh tvářecího nástroje a zařízení k vystřižení podložky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Milan

Zadané cíle v DP byly beze zbytku splněny.Student se zúčastňoval pravidelně konzultací, byl aktivní, pracoval zcela samostatně na řešení problematiky návrhu tvářecího nástroje a zařízení k vystřižení zadaného specifického tvaru podložky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Štroner, Marek

Zadané cíle DP byly splněny beze zbytku. Daná práce je na velmi dobré úrovni, její řešení je přímo z praxe. Co by se dalo vytknout v dané práci jsou drobné nesrovnalosti autora (např. str. 16 m - značí střižnou mezeru, mělo by být z, jak na str. 17, kde v = 2.m - mělo by být v = 2.z., na str. 21 vločkované střižnice - mělo by být vložkované, na str. 46 z lineální - mělo by být z lineární), jinak je práce velmi pěkná z grafické části lze pochválit pěkné obrázky i ve 3D.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 28770