ŠTÁBL, M. Moderní metody technologie vyvrtávání. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Oskar

V celku byl cíl práce splněn. Teoretická část je poměrně na dobré úrovni. V podstatě se jedná o částečnou rešerši dostupných informací. Dosažené výsledky jsou adekvátní vědomosti autora. Jedná se o stručný souhrn informací k danému tématu. Posluchač pracoval samostatně s minimálním přispěním vedoucího práce. Práci s odbornou literaturou a dostupnými informačními prameny je možno hodnotit poměrně kladně. Z hlediska přehlednosti je textová a obrazová část na dobré úrovni. V textu se vyskytuje poměrně mnoho chyb a překlepů. Otázky : 1. Jaký je rozdíl b tab. 3.1. uváděném posuvu na otáčku (mm) a v tab. 3.3. posuvem fz [mm] ? 2. Porovnání by si zasloužilo jednotlivých vyvrtávacích nástrojů od renomovaných výrobců od nás, západní a asijského! 3. Větší pozornosti by si zasloužilo uvedení obrábění různých tvarů (zápich, kužel, čelo, koule, závit, obecná plocha) a to především porovnáním mechanické vyvrtávací hlavy a digitální (NC) hlavy ! 4. V základních technologických parametrech postrádám vc řeznou rychloct !

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kalivoda, Milan

Zadané téma je sestaveno celkově přehledně. Dominuje zde doložení značkových firem a principů seřizování. Vyskytují se terminologické nepřesnosti (fréza/frézka, řezná/procesní kapalina, drsnost/průměrná aritmetická úchylka profilu).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 19446