KNEBL, M. Metody měření parametrů ve tváření kovů. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Forejt, Milan

Diplomový projekt Martina Knébla je zaměřen na aplikace měření silových a dalších termomechanických parametrů při tváření kovů a slitin, především pak při dynamických kompresních testech, např. při TAT a SHPBT. Při řešení dbal pokynů vedoucího a předepsaných doporučení závaznými vyhláškami pro vypracování DP. Diplomant pracoval iniciativně, se zaujetím a využíval konzultací. Prokázal schopnost aplikace poznatků ze studia s využitím literárních podkladů k hlubšímu studiu problémů dynamických měření především silových parametrů. Přínosem diplomového projektu je návrh komplexní metodiky měření napěťových pulsů a vyhodnocení křivek napětí–deformace s vlivem rychlostí deformace cestou dynamického kompresního tzv. Hopkinsonova testu. Diplomový projekt je vypracován přehledně na potřebné formální a grafické úrovni s°využitím osvědčených vzorů a dobrých inženýrských znalostí programového vybavení současné výpočetní techniky, především pak tabulkového procesoru Excel. Projekt je doplněn i konkrétními přílohami vyhodnocených výsledků pro hliníkovou slitinu AlMg4,5Mn0,7. Diplomant Martin Knébl se výborně orientoval i v posouzení technické přijatelnosti dosažených výsledků. Jeho diplomový projekt je součástí Junior projektu na FSI a obsahuje řadu velmi cenných výsledků pro další zkoumání dynamických vlastností slitin Al. Diplomový projekt Bc. Martina Knébla doporučuji k obhajobě před státní zkušební komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šlais, Miroslav

Práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Pozitivně hodnotím vlastní obrázky a rozsáhlé zpracování řešeršní části. Následující připomínky jsou převážně formálního charakteru. Postrádám stanovení cílů práce v úvodu. V práci se vyskytují překlepy a nedodržení formátování textu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 28752