ŠURANSKÁ, H. Identifikace vinných kvasinek metodou PCR-RFLP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Vránová, Dana

Studentka se ve své práci zaměřila na identifikaci kvasinek rodu Saccharomyces a Hanseniaspora izolovanách během procesu kvašení vína. Velmi pozitivně hodnotím její samostatnost, kreativitu a pečlivou práci. K výsledkům vedla veká spousta experimentální práce, jejíž zvládnutí bylo podmíněno studiem hlavně zahraniční literatury . Na základě uvedených skutečností doporučuji práci k obhajobě a hodnotím výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vojtíšková, Marie

Předloženou, pečlivě vypracovanou diplomovou práci hodnotím velice kladně zejména po stránce provedení velkého množství experimentů, nutných k získání unikátních, kvalitně interpetovaných výsledků při molekulární typizaci PCR-RFLP genomů kvasinek různých rodů jednak sbírkových kmenů a jednak izolátů, získaných v průběhu kvasného procesu při přípravě bílého vína. Jaké další metody a postupy na molekulární úrovni by bylo vhodné použít pro druhové rozlišení rodu Saccharomyces ?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 16315