HUMPOLÍČEK, J. Vliv profesionalizace Armády ČR na integrovaný záchranný systém [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Zinke, Josef

---

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rosická, Zdena

Bakalářská práce pana Josefa Humpolíčka VLIV PROFESIONALIZACE ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY NA INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM si stanovila jako cíl vyhodnocení dopadů změn na ochranu obyvatel ve vazbě na Integrovaný záchranný systém. Rozsah práce je pouze 28 stran včetně použité literatury, jejíž uvedení a citace neodpovídá zákonné normě, kromě toho nejsou uvedeny žádné zahraniční prameny; některé odkazy pod čarou nebo v textu nejsou do seznamu literatury vůbec zahrnuty. Abstrakt v anglickém jazyce je zcela nesrozumitelný a jazykově nesprávný, rovněž klíčová slova nekorespondují v českém a anglickém jazyce. V práci je velké množství pravopisných chyb, překlepů, chybí správná interpunkce, a tak často formulace vyznívají nejednoznačně a věcně nesprávně. Kapitola "Stav před reformou" vůbec nezmiňuje vznik a využívání armády z hlediska chronologie, jsou útržkovitě zmíněny jednotlivé události, které na sebe vůbec nenavazují, nedodržuje platný stav názvosloví, zcela opomenul problematiku doktrinální soustavy Armády České republiky. Otázka záchranných praporů je řešena bez jakékoliv vazby k minulému využití a úloze. Kapitola "Situace po reformě" je útržkovitá, jednotlivé části jsou faktograficky zcela nevyvážené stejně jako kapitola "Vyhodnocení dopadů změn". Uváděné grafy, tabulky, obrázky mají nesprávně provedené popisy, chybí prameny původu. Závěr práce není zcela v souladu se zadáním. Celkově hodnotím práci E. PhDr. Zdena Rosická, CSc. V Brně, 17.června 2009

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání D
Využití literatury a její citace E
Úroveň jazykového zpracování D
Formální úroveň práce – celkový dojem E
Logické členění práce E
Závěry práce a jejich formulace D
Interpretace výsledků, jejich diskuse E
Kvalita zpracování výsledků E
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 19467