SPIŠIAKOVÁ, L. Zpracování obrazů sítnice oka v prostředí LabVIEW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Harabiš, Vratislav

Studentka měla prostudovat možnosti programového prostředí LabVIEW pro zpracování obrazů a navrhnout aplikaci, které by umožnila práci s obrazovými daty pořízené fundus kamerou Canon CR-1. Při implementaci bylo upuštěno od přímého načítání RAW formátu CR2, protože by bylo nutné použít dll knihovny třetích stran včetně správného licencování. Vstupním formátem tak byl zvolen formát TIF (TIFF). Program v sobě zahrnuje základní operace pro zpracování obrazů (úpravy jasu, kontrastu, histogramy, geometrické transformace atd.). Jde v podstatě o základní funkční bloky modulu Vision Development, postrádám pokročilejší a propracovanější úpravy obrazu jako je například maskování, aplikace různých metod na jeden obraz atd. Práce vznikala během pobytu studentky v zahraničí v rámci výměnného programu Erasmus, konzultace se tak odehrávaly výhradně elektronickou formou. Studentka k práci přistupovala aktivně až v posledních fázích práce a z výsledků je patrné, že program vznikal v časové tísni. Studentka rovněž dostatečně nekonzultovala dílčí části práce ani podobu textů. Vzhledem k těmto výtkám je zadání práce splněno částečně.

Navrhovaná známka
D
Body
67

Posudek oponenta

Štohanzlová, Petra

Předložená práce se zabývá zpracováním obrazů sítnice oka v prostředí LabVIEW. Teoretická část práce má přiměřený rozsah, její obsah však v některých částech nekoresponduje s metodami používanými v části praktické. Píše se zde o vyhlazování obrazu a zvýrazňování hran, což ale vytvořená aplikace neobsahuje. Naopak například o gamma korekci zde není ani zmínka. Je zřejmé, že autorka nevěnovala obsahu své práce příliš velkou péči. Po formální stránce mám několik výhrad. Téměř všechny obrázky mají uvedený zdroj špatným způsobem, navíc Obr. 1.1 pochází z velmi nedůvěryhodného zdroje. Odkazy na literaturu i obrázky jsou zaměněné, např. na str. 10 je odkaz na Obr. 2.1, který ale měl vést na Obr. 1.8. Na začátku kapitoly 2.1 není uveden zdroj. V kapitole 3.1 se vyskytuje faktická chyba, při 8-bitovém převodníku jeden pixel určitě nemůže být reprezentován jedním bitem. Tabulka 4.1 obsahuje zkratky, které nejsou objasněny ani v textu ani v seznamu zkratek. Blokové schéma v příloze je z nepochopitelných důvodů velice malé a nečitelné, na stránce je přitom místa dostatek. Dále v práci postrádám srovnání vlastních výsledků s komerčními grafickými editory, které je požadované v zadání bakalářské práce. Vytvořený program je funkční, nesplňuje však zcela požadavky zadání, které mimo jiné požaduje, aby program umožňoval filtraci a segmentaci. Filtraci program neobsahuje vůbec, ze segmentačních přístupů obsahuje pouze základní manuální prahování. Celkově je program až příliš jednoduchý, obsahuje pouze základní operace s obrazy, které jsou již v LabVIEW implementovány. Neobsahuje žádné vlastní řešení takovýchto operací. Uživatelské rozhraní programu není příliš přívětivé, rozmístění prvků je nepromyšlené, téměř náhodné. Navíc jsou zde kombinovány popisky ve slovenštině a angličtině. Autorka se tedy nenamáhala některé přednastavené názvy měnit. Koncepce ukládání upraveného obrazu přepsáním toho původního není příliš vhodná. Program neumožňuje uložit obraz jako nový soubor. Jednotlivé úpravy obrazu jsou aplikovány vždy na původní obraz, nelze tedy použít více úprav za sebou. Jediným řešením je uložení výsledku jedné úpravy a opětovným načtením tohoto obrazu, což je velice nekomfortní. Tato bakalářská práce je celkově málo propracovaná a působí dojmem, že byla tvořena na poslední chvíli. Na základě výše uvedených skutečností hodnotím tuto práci známkou D.

Navrhovaná známka
D
Body
60

eVSKP id 51799