SÁSKA, J. Brzdové systémy HPV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaplan, Zdeněk

Student Jakub Sáska pracoval na své závěrečné bakalářské práci věnované brzdným systémům HPV zodpovědně, samostatně a iniciativně. Konzultací využíval velmi sporadicky, na začátku k vyjasnění tématu, později při řešení zásadních otázek. Jeho práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kloss, Ondřej

Závěrečná bakalářská práce Jakuba Sásky „Brzdové systémy HPV“ obsahuje celkem 48 stran textu a je věnována brzdovým systémům vozidel poháněných lidskou silou. Absolvent nejprve uvádí rozdělení brzdných systémů a bez vlastního kritického zhodnocení popisuje jejich základní části a funkce. Po formální stránce nemá práce závažnější nedostatky, ale obsahuje řadu neopravených překlepů a slangových výrazů, které nejsou na závadu srozumitelnosti. Při obhajobě doporučuji, aby absolvent zformuloval kritéria, na základě kterých lze vybrat vhodný typ brzy pro určitý typ HPV. Absolvent Jakub Sáska splnil požadavky zadání v celém rozsahu, jeho závěrečnou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 48187