GABLECH, I. Optimalizace elektrodového systému tlustovrstvého elektrochemického senzoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Prášek, Jan

Předmětem bakalářské práce byla oblast tlustovrstvých elektrochemických senzorů, konkrétně oblast optimalizace elektrodového systému senzorů pro detekci látek obsažených ve vodných roztocích. V teoretické části práce se student zabývá klasickou technologií tlustých vrstev, elektrochemií a elektrochemickými metodami pro stopovou analýzu látek rozpuštěných v roztocích. Celou teoretickou část zpracoval student Imrich Gablech zcela samostatně s použitím jím vybrané i vedoucím doporučené literatury, ze které vybral a zpracoval nejpodstatnější části, které následně využil při zpracovávání praktické části práce. Praktickou část práce představoval návrh a výrobu tlustovrstvých tříelektrodových senzorů s různou plochou elektrod. Tyto student proměřil ve standardním redox roztoku ferro ferrikyanidu draselného. Ze získaných výsledků následně učinil závěry o vhodné velikosti jednotlivých elektrod a jejich vlivu na výsledky měření. Student Imrich Gablech přistupoval po celou dobu k práci na bakalářském projektu zodpovědně a účastnil se schůzek v předem dohodnutých termínech. Věnoval se řádně studiu jím vybrané i vedoucím doporučené literatury a přicházel samostatně s návrhy řešení situací a problémů. Závěrečné zpracování a sepsání výsledků do bakalářské práce proběhlo asi s tříměsíčním předstihem. Poté se student dobrovolně věnoval jiné práci v laboratoři. K formálnímu zpracování práce rovněž nemám téměř žádné výhrady. Kvalitu práce rovněž podtrhuje fakt, že z výsledků práce již byla vydána publikace v impaktovaném časopise International Journal of Electrochemical Science (IF 2,808), kde je student spoluautorem. Věřím, že celková kvalita práce je vysoká a že bude přínosem pro další rozvoj Laboratoře mikrosenzorů a nanotechnologií. S ohledem na uvedené skutečnosti navrhuji hodnocení A 97b.

Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Adámek, Martin

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou tlustovrstvých elektrochemických senzorů a optimalizací jejich elektrodového systému z hlediska velikosti ploch pomocné a referenční elektrody. Hlavním cílem práce je získání informací o závislosti výstupního signálu na změně geometrické plochy jednotlivých elektrod. V úvodní části práce je stručný úvod do základů tlustovrstvých technologií. Dále následuje kapitola o elektrochemii, ve které student stručně popisuje elektrodové děje, rozdělení elektrod a popis elektrodových systémů. Teoretickou část student ukončuje kapitolou o elektroanalytických metodách, se zaměřením na metody voltametrické. V těchto kapitolách lze nalézt velmi zřídka drobné nepřesnosti a nedostatky. Např. v kapitole 3.1 Polarografie na obr. 3.1 je uvedeno chybné schéma polarografu (chybí voltmetr). Drobné nepřesnosti se student dopouští např. na str. 8, kde píše, že „Substrát „musí“ být především výborný elektrický izolant“. Student zde nebere v úvahu substráty s nanesenou izolační vrstvou, např. substráty kovové, které se používají často u topných těles. Nebo na str. 20 by bylo vhodné doplnit vysvětlení, proč musí být velikost pomocné elektrody stejná nebo větší než je plocha pracovní elektrody a proč je dále v praktické části zmenšována pod tuto úroveň. I přes tyto drobné nepřesnosti má práce po odborné stránce dobré zpracování. Formální stránka práce je na velmi dobré úrovni a podtrhuje jen kvalitní zpracování práce. I zde se však zřídka najdou drobné chyby. Např. na str. 18 je značka rychlosti průběhu měření psána ve vzorci velkým písmenem, avšak v seznamu k tomuto vzorci je uvedena malým písmenem. Jsou uvedeny různé tvary značky jednotky u rychlosti průběhu měření (náběhová rychlosti) v teoretické a praktické části (V.s-1 a V/s). Na str. 17 a 18 je různé označení elektrod v textu a na obrázcích. Některé značky (TCR, PTN, NTC) v úvodu jsou uvedeny bez vysvětlení. Dobrý dojem trochu kazí zřídka vynechaná menší prázdná místa na jedné straně, po kterých následuje obrázek na straně další a 2 stejné listy se zadáním práce svázané za sebou, které byly k nalezení v obdržené posuzované práci. Vzhledem k výše jmenovaným skutečnostem hodnotím práci stupněm Výborně A (90b)

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 54761