CHYTILOVÁ, E. Zkoušení senzorických schopností posuzovatelů - zkoumání citlivosti chuti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítová, Eva

Cílem této práce bylo vybrat několik metod, vhodných pro zkoušení citlivosti chuti osob, které chtějí pracovat jako senzoričtí hodnotitelé. Tyto metody zavést v nově vybudované senzorické laboratoři na ÚCHPBT a ověřit jejich provedení a funkčnost na studentech a zaměstnancích FCH VUT. Hlavním výstupem práce jsou vypracované standardní operační postupy, které budou použity jako podklad při žádosti o akreditaci těchto zkoušek. Diplomantka od začátku projevovala o danou problematiku velký zájem, v průběhu práce byla velmi samostatná, správně si připravovala potřebný materiál a organizovala práci. Prokázala schopnost samostatně řešit zadané úkoly, velmi účinně využívala teoretické znalosti získané v průběhu studia na FCH VUT, které vhodně kombinovala se studiem doporučené domácí i zahraniční literatury.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Janoušková, Eva

K diplomové práci mam pouze jednu připomínku, a to nesprávně uvedenou zkratku Českého institutu pro akreditaci. Správná zkratka je ČIA, nikoli ČAI. Dále bych měla k diplomové práci jeden dotaz: Jak se provádí validace objektivní zkoušky?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 16397