LIPAVSKÝ, L. Porovnání vlastností pájených spojů na keramických substrátech pomocí zkoušky střihem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Adámek, Martin

Předmětem bakalářské práce byla problematika bezolovnatého pájení v ochranné atmosféře a testování bezolovnatých pájených spojů pomocí mechanické zkoušky střihem. Ze zadání vyplýval úkol prostudovat v krátké době náročnou teoretickou oblast bezolovnatého pájení od používaných materiálů přes vznik spoje až po testování spoje pomocí různých druhů metod. Tyto teoretické části zpracoval student Lubomír Lipavský rychle a zcela samostatně s použitím jím vybrané i vedoucím doporučené literatury, kterou dovedl užít při zpracovávání praktické části bakalářské práce. V praktické části práce se student zpočátku zabývá návrhem a výrobou testovacího substrátu pro testování bezolovnatých pájených spojů pomocí testu střihem. V další části tento test uskutečňuje a vyhodnocuje. Na závěr student velmi stručně vyhodnocuje a porovnává informace ze vzorků olovnatých uměle stárnutých spojů, které byly stárnuty pomocí standardní zkoušky suchým teplem. V praktické části práce student sám navrhnul topologii testovacího substrátu a metodiku a parametry testování spojů. K vlastnímu experimentu přistoupil student velmi zodpovědně. I přes značnou časovou náročnost testů se studentovi podařilo získat informace o chování pájených spojů v závislosti na ochranné atmosféře. Student Lubomír Lipavský přistupoval po celou dobu k bakalářské práci velmi zodpovědně a jeho práce byla samostatná a intenzivní. Student si sám zajišťoval jím vybranou nebo vedoucím doporučenou literaturu a přicházel s nápady na zlepšení topologie testovacího substrátu, které následně zcela samostatně navrhnul. I přes značnou časovou náročnost prováděných testů splnil student zadání v plném rozsahu a bakalářská práce odevzdána ve stanoveném termínu. Student se účastnil schůzek s vedoucím práce v dohodnutých termínech, průběžně popisoval stav bakalářské práce, samostatně přicházel s návrhy řešení problémů a tyto konzultoval s vedoucím. S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhuji hodnocení bakalářské práce podle klasifikační stupnice: Výborně A (90 bodů)

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Schnederle, Petr

Bakalářská práce Lubomíra Lipavského je vhodně strukturovaná. V první části práce dostatečně popisuje bezolovnaté pájecí slitiny a různé typy mechanických zkoušek. Teoretická část je vhodně doplněna obrázky a lze ji vytkout spíše jen formální chyby jako: str.11 - v tabulce je Sn v kolonce 200-230°C, přitom teplota tavení je 232°C str.13 - u rozdělení tavidel chybí odkaz na použitou normu či standard - poměrně podrobně a obsahově velmi dobře je rozebíráno pájení přetavením obecně, ale použitý způsob pájení je popsán jen povrchně - ve výčtu pájek jsem nenalezl SAC305, kterou se student zabýval Teoretická část je v celku velmi pěkně zpracována. Autor hojně využil odborné literatury, avšak některé uvedené informace jsou diskutabilní (str.24 - zlepšení až od 1000ppm ROL, obr. 4.3 - chybí popis os či metoda měření). V praktické části student navrhl optimální motiv, který osadil a zapájel. Poté přistoupil ke zkoušce střihem. Svoje konání vhodně zdokumentoval a doplnil názornými vlastními obrázky, tabulkami a grafy. V přehledně zpracovaných výsledcích mu lze vytkout snad jen označení y-ové osy (např.: 9,000 kg) u všech grafů a pojem "tepelné vystárnutí", který není zcela standardní. Diskutování výsledků tohoto "vystárnutí" mohlo být obsáhlejší a mohlo být zpracováno do grafu. Práce působí uceleným a odborným dojmem a i přes výše uvedené nedostatky práci hodnotím velmi dobře a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 54780