FORIŠKA, A. Simulační modelování mechatronické soustavy manipulátoru v ADAMS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Hadaš, Zdeněk

Předkládaná diplomová práce se zabývá simulačním modelováním mechatronické soustavy manipulátoru v prostředí ADAMS. Práce navazuje na již úspěšně obhájenou diplomovou práci pro průmyslového partnera a řeší problematiku manipulátoru jako soustavy poddajných těles, kdy se mohou projevit vibrace jednotlivých prvků, či může dojít k deformaci manipulátoru při rychlých dynamických dějích. V práci je sestavem model manipulátoru a je řešena jeho kinematická analýza, vibrační analýza, MKP analýza atd. Dále jsou zde modelovány i synchronní motory pomocí matematického modelu přímo v prostředí ADAMS. Návrh regulační smyčky byl vytvořen v prostředí SIMULINK a pomocí ko-simulační strategie byly oba modely simulovány součastně. Student pracoval samostatně a práce je zpracována pečlivě a logicky. Práce je na velmi dobré úrovni. Cíle práce byly splněny a student při jejich řešení využil znalosti získané během celého studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Březina, Lukáš

Student se ve své práci zabývá simulačním modelováním manipulátoru pro měření hluku v převodovkových skříních. Manipulátor je v práci modelován jako mechatronický model, tj. zahrnuje popis kinematiky, dynamiky, návrh pohonu i návrh řízení. Na práci především oceňuji její komplexnost. Nejprve je posuzován návrh dané konstrukce manipulátoru z pevnostního hlediska. Následuje modální analýza a posouzení konstrukce při dynamickém zatížení. Zbývající část práce je věnována návrhu pohonů a řízení. Práce je psána přehledně a srozumitelně, na základě provedených rozborů jsou vyvozeny patřičné závěry a doporučení. Drobné připomínky by se týkaly pouze kapitoly 10.2, kde postrádám detailnější zdůvodnění volby polohy 1 pro modální analýzu a obrázku 25, kde jsou uvedeny nesprávné jednotky. I přes drobné výhrady se jedná o práci na vysoké úrovni, která beze sporu nalezne praktické uplatnění. Cíle práce byly splněny, práci tedy doporučuji k obhajobě a po zodpovězení následujících otázek navrhuji hodnocení „A – výborně“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50269