BRZOBOHATÝ, T. Měření emisivity vlhkých a suchých povrchů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavelek, Milan

Diplomant pracoval na svém zadání samostatně již od začátku čtvrtého ročníku studia. Provedl literární rešerši, naučil se pracovat s termovizní kamerou, zvládl potřebné měřicí systémy, vytvořil si vlastní pomůcky pro zefektivnění měření a připravil laboratoř pro měření. Samostatně provedl měření emisivit tří vzorků stavebních materiálů, a to při ochlazování vzorků až do vzniku námrazy a při ohřevu zmrazených vzorků, až do jejich vysušení. Naměřené hodnoty zpracoval, provedl rozbor nejistot měření a zhodnotil vliv vlhkosti na emisivity vybraných materiálů. Získané výsledky jsou přínosem pro termovizní měření v oblasti techniky prostředí a také pro energetické hodnocení a simulaci tepelného stavu mikroklimatu. Požadované cíle byly splněny, diplomová práce je zpracována pečlivě a má dobrou grafickou úpravu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Janotková, Eva

Předložená diplomová práce pana Bc. Tomáše Brzobohatého obsahuje 52 stran textu členěného do šesti kapitol doplněných o Úvod, Seznam použité literatury, Seznam nejdůležitějších označení, Seznam příloh a CD s elektronickou verzí práce. 1. kapitola je věnována základním mechanizmům přenosu tepla. Kapitoly 2, 3 a 4 se zabývají emisivitou, a to faktory, na nichž závisí, podrobnou literární rešerší způsobů určování emisivity a hodnotami emisivity třech stavebních materiálů, které jsou předmětem výzkumu v diplomové práci včetně emisivity vody, ledu a sněhu. V kapitole 5 je popis použitého experimentálního zařízení, které využívá pro určení emisivity termovizní měření. Jsou zde popsána provedená měření, uvedeny výsledky měření a jejich diskuse. 6. kapitola je závěr, ve kterém jsou shrnuty možnosti využití získaných poznatků. Požadavky a cíle diplomové práce byly splněny. Práce je logicky uspořádaná a má dobrou grafickou i stylistickou úpravu. Výsledky diplomové práce jsou v dané oblasti přínosem. Ukazují trend hodnot emisivity u třech zkoumaných vzorků stavebních materiálů s vlhkým povrchem a současně uvádí porovnání emisivity vlhkých a suchých materiálů. Pro využití v praxi by však bylo třeba v určitých proměřovaných oblastech teplot provést ověřovací a doplňková měření. K práci mám následující připomínky: • V práci je celá řada přepisů, nesprávné označení jednotky bar [b], některé stránky nejsou zcela zaplněny textem, na str. 25 až 27 je chybný odkaz na literaturu a na str. 20 a 29 jsou chybné odvolávky na čísla kapitol. • Při určování nejistoty měření emisivity dle vztahu (16) není uvedeno, jaké jsou použity hodnoty nejistot měřených veličin, a chybí tabulka vypočtených hodnot nejistoty měření emisivity pro jednotlivá provedená měření. • Bylo by vhodné, aby i v příloze listinné formy diplomové práce byly formuláře z provedených měření.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 50266