VOLRÁBOVÁ, V. Analýza vybrané firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Pernica, Martin

Studentka zpracovala diplomovou práci na téma Analýza vybranné firmy. Na základě výběru podniku se po dohodě s vedoucím práce zaměřila na zpracování finanční analýzy. Otázky vedoucího práce k překládané diplomové práci: Charakterizujte vliv světové hospodářské krize na zaměstnanost ve Vámi presentované organizaci. Uveďte, jakým způsobem ovlivnila světová hospodářská krize vývoj tržeb ve Vámi presentované organizaci. Naznačte možný budoucí vývoj.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Janáč, František

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 50256