ČERNOHORSKÁ, L. Posouzení finanční výkonnosti firmy Tiskárna Helbich, a.s. pomocí analýzy časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Doubravský, Karel

Otázka k obhajobě: Společnosti doporučujete rozšířit činnost o přípravu tréninkových a školícíh materiálů. Má firma pro tuto činnost dostatečné technické vybavení nebo by musela nakoupit nové stroje?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mayerová,, Šárka

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 51703