KUBÍČEK, D. Výroba kovového těsnicího kroužku na CNC obráběcím stroji [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Polzer, Aleš

Student pracoval velmi samostatně a o řešenou problematiku projevoval velký zájem. Zadané téma je zpracováno teoreticky a z diplomové práce je patrné i praktické řešení dílčích problémů u obráběcího stroje.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Osička, Karel

Předložená práce komplexním způsobem řeší technologickou přípravu výroby součásti těsnící kroužek typu Ring - Joint. V jednotlivých fázích technologické přípravy výroby jsou aplikovány postupně teoretické poznatky a výpočty. Značná pozornost je věnována variantám přípravy polotovaru pomocí nekonvenčních technologií (plazma,vodní paprsek), kde ekonomické hodnocení vychází z nabídek kooperujících firem. Autor prokázal dobrou orientaci v dané problematice a schopnost aplikovat teoretické poznatky v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 50253