RANINEC, M. Digitální záznamník pro sportovní aktivity [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Macháň, Ladislav

Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací přístroje, který umožňuje zaznamenávat důležité údaje při sportovních aktivitách na kartu SD s ohledem na možnost následného vyhodnocení. Mezi měřené veličiny patří: poloha a trajektorie pohybu, rychlost, nadmořská výška, počet kroků a srdeční tep. Z naměřených hodnot je počítán počet spálených kalorií během sportovní aktivity. Při návrhu byl kladen důraz na nízkou celkovou hmotnost zařízení a mechanickou odolnost. Elektronika přístroje byla vestavěna do plastové konstrukční krabičky, která umožňuje jeho připevnění např. na paži sportovce. Všechny požadavky kladené na zpracování bakalářské práce byly studentem bezezbytku splněny. Student byl v průběhu řešení bakalářské práce velice samostatný. Pokud byla potřeba konzultace, projevil aktivně zájem o stanovení konkrétního termínu, který vždy dodržel a přišel včas. Na konzultace chodil připraven. Na základě diskuse během konzultací bylo patrné, že se nejprve problém snažil vyřešit samostatně a teprve, když si nebyl zcela jistý, tak žádal o konzultaci. Formální zpracování bakalářské práce je na průměrné úrovni s minimem chyb. Struktura práce je logická a přehledná. Student pracoval s odbornou literaturou, která se zabývá problematikou měření důležitých parametrů během sportovních aktivit, problematikou senzoriky, konstrukce elektronických zařízení a programování mikrokontroléru v jazyku C. S uvedenou bakalářskou prací jsem spokojen a s radostí hodnotím stupněm A – 98 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Žák, Jaromír

Předložená bakalářská práce se zabývá vývojem sporttesteru vyhodnocujícího údaje z GPS, akcelerometru (použitého místo krokoměru), barometru pro určení výšky a komerčního snímače tepové frekvence. Získaná data jsou v přístroji zobrazována, zpracovávána (počítán výdej energie), ukládána na SD kartu a zobrazována na počítači. Velký důraz byl autorem kladen také na kompatibilitu s jinými aplikacemi, jako například Google Earth. V teoretické části se autor věnuje principům měření jednotlivých veličin a formátu ukládaných dat. Některé oblasti, které přímo s prací nesouvisejí (např. rozdíl tíhového a gravitačního zrychlení) jsou nadmíru rozpracovávány na úkor důležitějších oblastí (např. způsob vyhodnocování kroků ze změny rychlosti), nicméně z komplexního pohledu je teoretický úvod zpracován dostatečně. V rámci praktické části jsou popisovány především vlastnosti použitých komponent, přičemž bych očekával výraznější popis vlastního přínosu, než seznam údajů z katalogových listů. Především v práci postrádám metodologii výběru jednotlivých komponent. Vlastní konstrukce přístroje je popsána pouze na jedné straně v kapitole 2.11. Naopak oblast softwarového návrhu je zpracována již v dostatečné míře. Výrazným přínosem autora je fakt, že celé zařízení bylo fyzicky realizováno (kompletní dokumentace je uvedena v přílohách práce) a posléze testováno, byť na jediném vzorku dat. Navržený přístroj obsahuje i množství doplňkových funkcí, jako je exportování do externích programů, analýza dat, nebo ukládání důležitých bodů trasy. Po formální stránce je práce zpracována přehledně a dle patřičných pokynů, i když některé drobné nedostatky by bylo možné vytknout (odskočení jednotky na nový řádek, vhodnější zarovnání obrázků apod.). Rovněž některých výrazů by se mohl student při psaní technického textu vyhnout (např. „poměrně velká kapacita paměti“). V rámci práce byla hojně citována použitá literatura jak v tištěné tak i elektronické podobě. Největší podíl literatury je tvořen aplikačními poznámkami a katalogovými listy výrobců součástek, což se ovšem, vzhledem k typu práce popisující konstrukci nového přístroje, nelze brát jako nedostatek. Celkově je práce zpracována velmi kvalitně a její rozsah překračuje rozsah standardní bakalářské práce. Nezanedbatelný je i reálný výstup v podobě dokončeného a otestovaného přístroje. Z těchto důvodů, i přes drobné formální nedostatky, hodnotím práci jako výbornou, stupněm /A/ s celkovým počtem bodů 94b.

Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 57432