PSOHLAVEC, K. Daňové poradenství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Polák, Michal

Práci považuji za zajímavou a prakticky dobře uchopitelnou. Návrhová část mohla jít do většího detailu. Práci považuji za zdařilou. Práci doporučuji k obhajobě. Otázka pro obhajobu: Rozveďte praktické aspekty aplikace práce do praxe - zejména možná úskalí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B velmi dobře
Přínos a praktické využití návrhu B velmi dobře
Iniciativa a samostatnost při zpracování A výborně
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B velmi dobře
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C dobře
Splnění cíle a rozsahu zadání B velmi dobře
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B velmi dobře
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B velmi dobře
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hochman, Karel

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 57426