SLEZÁKOVÁ, I. Parní turbina s ejektorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiedler, Jan

Při zpracování celého úkolu si diplomantka počínala samostatně a vhodně kombinovala vlastní poznatky, získané studiem, s doporučeními konzultanta a vedoucího diplomové práce. Při řešení měla dostatečné množství podkladů, nejen školních, ale zvláště firemních od zadavetele SIEMENS Turbomachinery, Brno. Má všechny předpoklady k tomu, aby po získání přiměřené praxe byla kvalitním odborníkem ve vystudovaném oboru. Posluchačka splnila zadání diplomové práce, proto doporučuji její práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ing.Drahomír Maša

Přehlednosti práce by patrně prospělo poněkud odlišné členění údajů v tabulkách číselných parametrů. V předložené DP se objevují některé drobné nejasnosti a nepřesnosti, které však patrně vznikly při přepisování, mají podobu spíše tiskových chyb a nemají zásadní dopad na celkovou úroveň diplomové práce. Celkové hodnocení: velmi dobré

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 12885