ZAJKOVÁ, D. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Chalupský, Vladimír

V obhajobě bych uvítal odpovědi na výše položené otázky a přikládám další: 1. Jaký má vliv pohyb DPH na poptávku po službách firmy TEWECO group? 2. Jedním z identifikačních údajů, které jste získávala pomocí dotazníku, byl dotaz na pohlaví zákazníků. Do jaké míry ovlivňuje pohlaví toho, kdo uzavírá smlouvu o poskytování služeb firmou TEWECO, míru spokojenosti s nimi?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Iniciativa a samostatnost při zpracování A Diplomantka pracovala zcela samostatně, od samého začátku měla jasnou představu o zaměření diplomové práce a o jejích cílech, v průběhu řešení pružně reagovala na připomínky...
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A Bez připomínek
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Na některých místech se objevují nepříliš jasná tvrzení typu "...technologie, co se týče kvality a rychlosti přenášených informací, nebyla nijak valná" apod. Tento typ prohlášení mi připadá pro DP neadekvátní
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) C Kategorie "spokojenosti zákazníků" je v posledních letech velmi diskutovanou, a to jak v oblasti teoretických analýz, tak při řešení praktických otázek. V teoretické části se vymezení spokojenosti věnujete, ale jen v omezené míře. Mohla byste uvést současné přístupy k teoretickému vymezení "spokojenosti zákazníků"?
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B Jakým způsobem jste srovnávala Vámi analyzovanou firmu a firmu NET Connect (viz kap. 2.3)?
Odborná úroveň navrhované části B Návrhová část obsahuje několik doporučení, tato jsou v mnoha případech rozpracována o vymezení finančních dopadů do činnosti firmy, uvítal bych více pozornosti, věnované organizačním a personálním předpokladům realizace jednotlivých návrhů.
Přínos a praktické využití návrhu A Práce může být bez výraznějších úprav využita pro rozpracování a realizaci konkrétních opatření.
Splnění cíle a rozsahu zadání B Diplomantka splnila cíle, práce má odpovídající rozsah, větší pozornost by bylo vhodné zaměřit na kritickou analýzu různých pojetí spokojenosti zákazníků a na posouzení komplexu důsledků spokojenosti zákazníků na firemní výsledky.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šálek, Jiří

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 51745