PAVLOVSKÝ, T. Nepovlakované slinuté karbidy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Humár, Anton

Pojetí bakalářské práce vychází z dobrých znalostí aplikací standardních vzorů řešení dané problematiky, uchazeč prostudoval a ve své práci využil poznatky získané studiem odpovídajícího souboru odborné literatury (knižní publikace, Internet a zejména firemní materiály). V celém průběhu zpracovávání bakalářské práce byla pracovní morálka uchazeče velmi dobrá, postup při zpracovávání bakalářské práce pravidelně konzultoval s vedoucím práce. Prokázal schopnost zpracovat, analyzovat a interpretovat prostudované materiály a využít doporučení vedoucího práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Forejt, Miloslav

Posuzovaná bakalářská práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Po grafické stránce je práce rovněž zpracována na velmi dobré úrovni. V práci se vyskytují drobné gramatické chyby a překlepy. Student získával potřebné podklady pro svou práci z odborných literárních a elektronických zdrojů, o které se také opírá. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků, grafů a tabulek. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že student splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 20249