DOČEKAL, P. Nové moderní nástroje pro frézování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Humár, Anton

Pojetí bakalářské práce vychází z dobrých znalostí aplikací standardních vzorů řešení dané problematiky, uchazeč prostudoval a ve své práci využil poznatky získané studiem dostupné odborné literatury (knižní publikace, Internet, firemní materiály). V celém průběhu zpracovávání bakalářské práce byla pracovní morálka uchazeče velmi dobrá, pracoval iniciativně, postup při zpracovávání bakalářské práce pravidelně konzultoval s vedoucím práce. Prokázal schopnost zpracovat, analyzovat a interpretovat prostudované materiály a využít doporučení vedoucího práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dvořák, Jaromír

Posuzovaná bakalářská práce je zpracována v souladu se zadáním na dobré úrovni. Po grafické stránce je práce zpracována na dobré úrovni, určitým nedostatkem jsou typografické chyby. Práce splňuje požadavky a cíle práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 20232