TRNA, L. Brzdový systém formule Student [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Blaťák, Ondřej

Diplomová práce pana Trny měla za cíl navrhnout brzdový systém studentské formule SAE. Jednotlivé dílčí cíle dané zadáním stejně jako hlavní cíl práce byly splněny. V práci je možné nalézt některé drobné nedostatky, které však nemají vliv na dosažené výsledky avšak brání čtenáři lepšímu pochopení zpracovaného tématu (např měření tlaku v brzdovém okruhu a souvislost se silou na pedál atd.). Diplomová práce je jak po stránce obsahové tak formální na dobré úrovni. Je možné vytknout výpočet některých veličin na 5 desetinných míst, což v konkrétních případech postrádá smysl. Rovněž návrh nového brzdového třmenu je zpracováno technicky na slušné úrovni avšak chybí lepší vysvětlení motivace uvedeného návrhu (patrně vysoká cena nakupovaných třmenů) počínání a zrovna tak porovnání nově navrženého řešení s dosud používaným (hmotnost, cena atd.). Přínosem práce by bylo jistě i zhodnocení stávajícího brzdového systému (Dragon I) jízdní zkouškou, což však s ohledem na okolnosti vyšší moci nebylo možné. Závěrem je třeba vyzdvihnout samostatnost studenta při zpracování diplomové práce a také zapojení do studentského týmu formule Student.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kučera, Pavel

Úkolem studenta bylo vypracovat návrh brzdného systému studentské formule SAE. K cílům přistoupil komplexně s návazností na celek. Nejdříve popsal obecně části brzdného systému s následným zhodnocením první verze studentské formule. Při vlastním řešení se student dopustil nepřesností. Ve vzorci 14 daný koeficient r by měl zastupovat výšku těžiště a však ne dynamický poloměr kola. Dále lze vytknout nedostatky ve formátování práce např. číslování stran. Na str. 29 daná rovnice 11 má být pro výpočet vzdálenosti od přední nápravy. Přesto student prokázal schopnost využít svých znalostí k řešení úkolů, které na něho byly kladeny. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 49133