HEJTMAN, J. Zlepšování procesů hospodaření s vodou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiala, Alois

Diplomant se dobře seznámil s prostředím organizace, v níž tvořil svou diplomovou práci. Dokázal identifikoval některé hlavní procesy, které dosud nebyly plně vnímány ani kmenovými zaměstnanci. Zmapováním těchto procesů vytvořil důležitý základ pro správné nastavení systému managementu, což je životně důležité v současné době vypjaté konkurence.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Koška, Petr

Diplomová práce se zabývá mapováním klíčových procesů a tvorbou procesních modelů ve vodárenské společnosti. V práci je proveden teoretický rozbor procesního přístupu a následně pak jsou identifikovány tzv. klíčové pracovní procesy s popisem ve formě pracovních modelů. Každý identifikovaný proces je tak slovně popsán a je pro něho vytvořena procesní mapa. V úvodní teoretické části jsou uvedeny možné definice procesů a popis atributů (jako hranice procesu, vstupy a výstupy procesu, ...., zdroje procesu, regulátory/ řízení procesu). U vlastního popisu klíčových procesů (kap. 6) však již postrádám identifikaci těchto atributů. Pro praxi by také asi bylo vhodné definovat tzv. kritéria a metody pro hodnocení procesů (požadavek kap. 4.1 normy ISO 9001). Stejně tak není formálně jasné, zda kapitola 6 (popis procesů) pojednává o procesech nebo o jejich dílčích částech (viz kap. 2.3 hierarchizace procesů na subprocesy, činnosti, operace a kroky). Z toho pak vyplývá i chybějící vazba mezi klíčovými procesy (pokud existuje). Drobné připomínky: 1. Na straně 21 jsou nepřesnosti v definovaných fázích modelování: ad 2. Vernalizace informací. ad 8. Model je vylisován. 2. Na straně 30 je pojednání o Kontrole kvality vody a způsobilosti laboratoří. Autor uvádí, že kontrola kvality vody se provádí v laboratořích, které jsou většinou akreditovány. Tím ale připouští i možnost neakreditovaných laboratoří, které však musí také splňovat určité požadavky. Neboli není jasné, jak postupovat v situaci, kdy laboratoř není akreditována. 3. Na straně 31 v kap. 6.1.3 se pojednává o jímání vody, kde je uvedena informace, že výroba pitné vody je téměř stoprocentně zajištěna jímáním podzemní vody. Lze ale objektivně předpokládat (a je tomu tak např. na ÚV Mostiště pro Velké Meziříčí nebo dodávky pitné vody z vodovodu na Víru pro Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou, atd.), že značná část pitné vody je vyráběna z vody povrchové. 4. Na straně 52 (kap. 6.2.4) se pojednává o Výměně a přezkoušení vodoměru. A) Je zde nepřesně uvedeno pojmenování subjektu (nezávislá státní zkušební laboratoř), který provádí přezkoušení vodoměru. B) Nepřesné pojmy definující návaznost (vodoměry se ověřují, autor následně hovoří o tzv. cejchovní době).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 20250