ŠLOSR, M. Návrh nástroje pro tváření kuželových prolisů v austenitickém nerezovém plechu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Lidmila, Zdeněk

Při řešení úkolů vyplývajících ze zadání diplomové práce postupoval Bc. Michal Šlosr systematicky a iniciativně. Zodpovědně zpracovával dílčí úkoly, pravidelně konzultoval a předkládal k posouzení již zpracované části své diplomové práce. Cíle formulované v zadání práce jsou splněny. Výsledkem práce je řada experimentálně stanovených hodnot, kdy experimentem získané údaje jsou konfrontovány s hodnotami teoreticky vypočtenými. Snahou diplomanta bylo získat teoretické hodnoty i prostřednictvím počítačové simulace, což se však ukázalo ve stávajících podmínkách neproveditelným. Vlastní diplomová práce zahrnuje všechny potřebné kapitoly, jejichž zpracování svědčí o velmi dobré orientaci diplomanta v řešené problematice. Výsledky experimentů jsou vhodně presentovány v přehledných tabulkách a názorných grafech. Po formální stránce je diplomová práce pana Bc. Michala Šlosra na velmi dobré úrovni. Práce je přehledná, obrázky jsou zpracovány a do textu zařazeny s technickým citem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Podaný, Kamil

Práce splňuje požadavky zadání a má velmi dobrou grafickou úroveň. Připomínky: - bibliografická citace DP není dle ČSN. - z formálního hlediska se číslují jen strany od úvodu po závěr a úvod nemá mít číslo kapitoly. - řazení literatury není dle ČSN. - str.11, obr.2.2. – popis variant konstrukčních řešení absorbérů by měl být součástí obrázku. - str.26 – uvádíte, že vůle mezi ponornou deskou a rámem by měla být menší než 0,75mm; literatura ale uvádí, že např. pro tlak 20MPa je mezera 1mm. - str.26 – informace o rámu a jeho částech nejsou provázány s obr.4.1.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 49110