JELÍNEK, V. Lomové chování tepelně ovlivněné oblasti heterogenního svarového spoje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Juliš, Martin

Diplomová práce Bc. Vladimíra Jelínka je vypracována na téma Lomové chování tepelně ovlivněné oblasti heterogenního svarového spoje. Při její tvorbě student prokázal velmi dobrou schopnost samostatně pracovat s literárními zdroji, což dokazuje rozsáhlá teoretická část práce. Při realizaci experimentální části se diplomant naučil pracovat s celou řadou přístrojů pro měření mikrotvrdosti a hodnocení mikrostruktury jak na ÚMVI FSI VUT v Brně, tak i na pracovišti ÚFM AV ČR v Brně kde probíhalo měření a vyhodnocování lomové houževnatosti svarového spoje. Student Bc. Vladimír Jelínek prokázal při psaní své práce samostatnost a splnil všechny předpoklady a požadavky kladené na tento typ závěrečných prací. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Válka, Libor

Diplomová práce Bc. Vladimíra Jelínka je zaměřena na hodnocení lomového chování tepelně ovlivněné oblasti heterogenního svarového spoje. Je rozčleněna do tří hlavních částí. V úvodní, teoretické části autor rozebírá problematiku svařování ocelí s různým chemickým a strukturním složením, popisuje materiálové vlivy na svařování, podmínky pro volbu přídavných materiálů. Další partie teoretického úvodu je věnována lomové mechanice. Autor zde zavádí a vysvětluje pojmy součinitel intenzity napětí, lomová houževnatost, hnací síla trhliny. V části zabývající se úvodem do elasticko-plastické lomové mechaniky vysvětluje pojem J-integrálu a koncepci kritického otevření trhliny (COD). Rovněž zde rozebírá experimentální metody určování lomové houževnatosti. Následující část DP je věnována definici cílů práce. DP měla být zaměřena na stanovení vlivu dlouhodobého žíhání na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti heterogenního svarového spoje. Vliv žíhání měl být posouzen na základě hodnocení změn mikrotvrdosti, mikrostruktury a lomové houževnatosti experimentálního materiálu ve stavu po žíhání vůči výchozímu stavu. Kapitola 5 a následující jsou věnovány vlastní experimentální práci, interpretaci získaných výsledků a diskuzi. Tato část práce zahrnuje poměrně rozsáhlý soubor měření. Jsou zde uvedeny výsledky měření a kontroly chemického složení jednotlivých komponent svaru, výsledky měření profilů mikrotvrdosti a výsledky měření lomové houževnatosti. Značná část kapitoly je věnována hodnocení a popisu mikrostruktur, nalezených ve svarovém spoji. Všechny výsledky jsou uspořádány do tabulek a grafů. Diplomová práce obsahuje několik nedostatků spíše formálního charakteru (překlepy, typograficky chybně vysázené rovnice, časté opakování stejného textu, zejména v experimentální části práce), avšak jako celek působí uceleným dojmem. Autor při jejím zpracování prokázal jak schopnost samostatné odborné práce, tak schopnost pracovat s literárními prameny a ostatními informačními zdroji. Předložená diplomová práce autora Bc. Vladimíra Jelínka splňuje, s výhradami uvedenými výše, odborné, obsahové i formální náležitosti a proto doporučuji, aby byla přijata k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 57492