ČERNÁ, R. Analýza systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění v ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kopřiva, Jan

Jaké jsou hlavní problémy pro zdravotnické zařízení vyplývající ze současného systému veřejného zdravotního pojištění? Považujete současný systém veřejného zdravotního pojištění s více zdravotními pojišťovnami za vhodný pro ČR?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu C
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Policar, Radek

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 49106