VRCHOVECKÁ, P. Vliv stříbra na zvýšení účinnosti fotokatalytické inaktivace kvasinek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselá, Mária

Diplomantka prokázala velmi dobrou schopnost samostatně pracovat na zadaném úlolu. Zodpovědně a svědomitě přistupovala k experimentální prací v laboratoři. Velmi dobre se zorientovala v získávaní nových poznatků z odborné literatury a časopiseckých publikací. Naměřené výsledky zpracovala do přehledných grafů za využití pravidelných konzultací. Výsledná práce představuje zajímavé ucelené dílo pro plánovaní dalších experimentáních prací v budoucnu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pekárková, Jana

K předložené diplomové práci si dovoluji uvést několik poznámek a otázek . Výraz UV světlo není přesný, raději bych volila termín UV záření. Anglický termín "Reactive Oxygen Species" (ROS) by se měl překládat jako "reaktivní formy kyslíku" a né jako "reaktivní kyslíkové druhy". Z grafické závislosti míry přežití na době ozařování je patrné, že průběh inaktivace není lineární. Dovede vysvětlit proč tomu tak je? V zadání diplomové práce uvádíte, že prostudujete kinetiku fotokatalytické inaktivace kvasinek na tenkých vrstvách TiO2. Hodnotila jste pouze míru přežití nebo jste také zkoušela určit indukční periodu a poločas inaktivace?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 16629